| | | | | home | carrello | forum | contacto | login | registration | administration | links
Selezioni la valuta:
Jeste teraz na stronie Sklep Modelarski model-hobby.pl. Niestety ogl▒dasz j▒ bez wtyczki Flash. Zapraszamy do przegl▒dania oferty naszego sklepu modelarskiego. Poza standardowymi modelami kartonowymi posiadamy w swoim magazynie wiele unikatowych i kolekcjonerskich modeli. W razie jakichkolwiek pyta˝, proszŕ wysy│aŠ maile. Pozdrawiamy.
ACCESSORI
SECONDA MANO
EDIFICI
E_MODEL
TRENO
TRENO WWII
LETTERATURA
PROMOTIVE SET


REKLAMACJE I ZWROTY ? 1 R?kojmia 1. Sprzedawca zapewnia Dostaw? Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Klienta, je?eli Towar ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia). 2. Je?eli Towar ma wad? Klient mo?e: a) z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad? usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli Towar by? ju? wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc? albo sprzedawca nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wad. Klient mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc? usuni?cia wady ??da? wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie rzeczy do zgodno?ci z umow? w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych koszt?w w por?wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc?. Przy ocenie nadmierno?ci koszt?w uwzgl?dnia si? warto?? Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Klienta inny spos?b zaspokojenia. b) ??da? wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni?cia wady. Sprzedawca jest obowi?zany wymieni? Towar wadliwy na wolny od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta. Sprzedawca mo?e odm?wi? zado??uczynienia ??daniu Klienta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y Towaru wadliwego w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe lub w por?wnaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y wymaga?oby nadmiernych koszt?w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 3. Klient, kt?ry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany dostarczy? rzecz wadliw? na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta b?d?cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 4. Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dw?ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni?cie wady lub wymian? Towaru na wolny od wad przedawnia si? z up?ywem roku, lecz termin ten nie mo?e zako?czy? si? przed up?ywem terminu okre?lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y lub z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny z powodu wady Towaru. Je?eli Klient ??da? wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wady, termin do odst?pienia od Umowy sprzeda?y lub z?o?enia o?wiadczenia o obni?eniu ceny rozpoczyna si? z chwil? bezskutecznego up?ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni?cia wady. ? 2 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje zwi?zane z Towarem lub realizacj? Umowy sprzeda?y, Klient mo?e kierowa? w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: F.W.H.U MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail na adres: order@model-hobby.pl lub telefonicznie na nar. Tr 48 691 891 558. 2. Sprzedawca, w ci?gu 14 dni od dnia ??dania zawieraj?cego reklamacj? ustosunkuje si? do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi?zanej z realizacj? Umowy sprzeda?y zg?oszonej przez Klienta. ? 3 Gwarancja 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawc? mog? by? obj?te gwarancj? udzielon? przez producenta Towaru b?d? dystrybutora. 2. W wypadku Towar?w obj?tych gwarancj?, informacja dotycz?ca istnienia i tre?ci gwarancji jest ka?dorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. ? 4 Odst?pienie od Umowy sprzeda?y 1. Klient b?d?cy Konsumentem, kt?ry zawar? Umow? sprzeda?y, mo?e w terminie 14 dni odst?pi? od niej bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu na odst?pienie od Umowy sprzeda?y rozpoczyna si? od chwili obj?cia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y sk?adaj?c Sprzedawcy o?wiadczenie o odst?pieniu. O?wiadczenie mo?na z?o?y? w dowolnej formie: osobi?cie w siedzibie Firmy, listownie na adres: F.W.H.U. MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, telefonicznie na nr: +48 691 891 558 lub przesy?aj?c wiadomo?? na adres e-mail: order@model-hobby.pl. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. Po otrzymaniu O?wiadczenia za po?rednictwem przesy?ki e-mail Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza Klientowi otrzymanie O?wiadczenia. 3. W przypadku odst?pienia od Umowy sprzeda?y, jest ona uwa?ana za niezawart?. 4. Je?li Klient z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y zanim Sprzedawca przyj?? jego ofert?, oferta przestaje wi?za?. 5. Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Klienta o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, zwr?ci? mu wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes?ania Towaru, w zale?no?ci od tego, kt?re zdarzenie nast?pi wcze?niej. 6. Je?eli Klient korzystaj?cy z prawa do odst?pienia wybra? spos?b dostarczenia Towaru inny ni? najta?szy zwyk?y spos?b Dostawy oferowany przez Sprzedawc?, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt?w. 7. Klient ma obowi?zek zwr?ci? Towar Sprzedawcy niezw?ocznie, jednak nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia, w kt?rym odst?pi? od Umowy sprzeda?y. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Towaru na adres Sprzedawcy przed up?ywem tego terminu. 8. W wypadku odst?pienia Klient ponosi tylko bezpo?rednie koszty zwrotu Towaru. 9. Klient ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Towaru b?d?ce wynikiem korzystania z niego w spos?b wykraczaj?cy poza spos?b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 10. Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odst?pienia od umowy sprzeda?y Produkt?w nie przys?uguje Konsumentowi w odniesieniu do um?w o dostarczanie dziennik?w, periodyk?w lub czasopism. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Klient, chyba, ?e Klient wyra?nie zgodzi? si? na inny spos?b zwrotu, kt?ry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. 12. Odst?pienie od umowy sprzeda?y realizowane jest z uwzgl?dnieniem obowi?zuj?cego prawa, a w szczeg?lno?ci ustawy o prawach konsumenta. DANE ADRESOWE Serdecznie pozdrawiamy Zespół MODEL HOBBY.
CHI SIAMO

DICHIARAZIONE

PRIVACY POLICY

LINKSStrona naszego Partnera - paypal.pl
Strona naszego Partnera - allpal.pl

Wydawnictwo Modelarskie wydawnictwo.model-hobby.pl

Strona naszego Partnera - Wydawnictwa Kagero

Galeria Obrazˇw J. Wrˇbla - galeria.model-hobby.pl

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/it/prod.php on line 192

non disponibile
 
Nome di modello:
Tirpitz
Fornitore:
JSC
Prezzo:
5.32 €
Gruppo:
modelli di carta
Scala:
1:400
Livello di difficolta: Easy


Funzione:
  - Pancernik
Cantiere navale:
  - Kriegsmarine Werft - Wilhelmshaven.

Dati tecnici:
  - Lunghezza:  252 m
  - Altezza:  15 m
  - Larghezza:  36 m
  - Sommerga:  9-10,6 m
  - Spostamento:  42900 t
  - Max Spostamento:  52600 t
  - Combustibile:  8.640 t
  - Gamma:  10.200 Mil morskich

Motore:
  - 12 turbin parowych Wagnera z 3 ┼Ťrubami Brown Bowery o mocy 163 tys. KM.
Max velocita:
  - 30,8 w─Öz┼é├│w

Armamento:
- 8 x 380 mm/L47
- 12 x 150 mm/L55
- 16x105 mm/L65
- 16 x 37 mm/L83
- 78 x 20 mm
- 8 rt - 533 mm
- 4 samoloty

Accessori supplementari:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/it/prod.php on line 329

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/it/prod.php on line 342
Klej, Hermol – tubka - Glue, Hermol tube - [30g]
Price: 1.82 €

non disponibile

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/it/prod.php on line 329

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/it/prod.php on line 342
Szpachl├│wka modelarska, w tubce - Putty, tube - [10ml]
Price: 0.85 €

non disponibile

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/it/prod.php on line 329

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/it/prod.php on line 342
Emalie modelarskie, statki i okr─Öty - Enamels, civil ships and warships [4x15ml]
Price: 5.45 €

aggiunga al carrello

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/it/prod.php on line 329

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/it/prod.php on line 342
Element fototrawiony - Photo etched set - reling prosty potr├│jny i podw├│jny (ok. 80 cm). SKALA - 1:400
Price: 4.84 €

non disponibile


Historical data:
  Tirpitz – niemiecki pancernik z okresu II wojny ┼Ťwiatowej, bli┼║niaczy okr─Öt "Bismarcka". W s┼éu┼╝bie Kriegsmarine w latach 1939-1944; budow─Ö rozpocz─Öto jesieni─ů 1936 w stoczni Kriegsmarine Werft w Wilhelmshaven. Wodowany 1 kwietnia 1939 r.; matk─ů chrzestn─ů by┼éa c├│rka admira┼éa Alfreda von Tirpitz, Okr─Öt wszed┼é do s┼éu┼╝by 25 lutego 1941 r., a jego dow├│dc─ů zosta┼é kapitan Karl Topp. Przez nast─Öpne miesi─ůce przeszed┼é seri─Ö pr├│b na Ba┼étyku, osi─ůgaj─ůc gotowo┼Ť─ç bojow─ů we wrze┼Ťniu, 1941. Nast─Öpnie pancernik bra┼é udzia┼é w ubezpieczaniu niemieckich operacji na Ba┼étyku, podczas kt├│rych nie dosz┼éo jednak do ┼╝adnych star─ç z okr─Ötami radzieckimi.

Po zatopieniu bli┼║niaczego Bismarcka Niemcy uznali ┼╝e wys┼éanie Tirpitza na daleki rejs korsarski by┼éoby zbyt ryzykowne. Jednocze┼Ťnie pojawi┼éa si─Ö pilna potrzeba dzia┼éania przeciwko dostawom Lend-Lease wysy┼éanych przez Aliant├│w Zachodnich do Zwi─ůzku Radzieckiego, w du┼╝ej cz─Ö┼Ťci statkami p┼éyn─ůcymi drog─ů p├│┼énocn─ů przez Morze Norweskie do Murma┼äska. W zwi─ůzku z tym dow├│dztwo Kriegsmarine podj─Ö┼éo decyzj─Ö o przebazowaniu Tirpitza do Norwegii, gdzie mia┼é by─ç bezpiecznie bazowany w w─ůskich, niedost─Öpnych fiordach, w pobli┼╝u szlak├│w konwoj├│w arktycznych. Pancernik przyby┼é do Trondheim w Norwegii 16 stycznia, 1942. Do Norwegii przebazowano r├│wnie┼╝ wi─Öksz─ů cz─Ö┼Ť─ç pozosta┼éych niemieckich si┼é nawodnych.

Przez nast─Öpne trzy lata swojej kariery, a┼╝ do momentu zatopienia w listopadzie, 1944, Tirpitz by┼é nieustann─ů gro┼║b─ů dla konwoj├│w na szlaku arktycznym i wielk─ů bol─ůczk─ů dla si┼é morskich Aliant├│w. Przez sam fakt istnienia okr─Öt wi─ůza┼é powa┼╝n─ů liczb─Ö ci─Ö┼╝kich okr─Öt├│w Wielkiej Brytanii i Stan├│w Zjednoczonych. Ka┼╝dy konw├│j do Zwi─ůzku Radzieckiego i z powrotem musia┼é mie─ç silne ubezpieczenie pancernik├│w zdolnych do spotkania z Tirpitzem. Pancernik wzi─ů┼é udzia┼é w trzech operacjach. W marcu 1942 Tirpitz pod eskort─ů niszczycieli pr├│bowa┼é przechwyci─ç konwoje PQ-12 i QP-8 w operacji Sportpalast. Pancernik nie wytropi┼é konwoj├│w cho─ç podszed┼é do nich dosy─ç blisko, i zesp├│┼é niemiecki zdo┼éa┼é zatopi─ç tylko jeden samotny statek. W lipcu 1942 pancernik wyszed┼é w morze przeciwko konwojowi PQ-17. Dzie┼ä wcze┼Ťniej admiralicja brytyjska, kt├│ra otrzyma┼éa z rozszyfrowanych depesz radiowych wiadomo┼Ť─ç o planowanym wyj┼Ťciu na morze si┼é niemieckich, podj─Ö┼éa decyzj─Ö o rozproszeniu konwoju aby uratowa─ç go od ┼éatwego zniszczenia przez Tirpitza. Wiele osamotnionych statk├│w sta┼éo si─Ö ┼éatwym ┼éupem dla niemieckiego lotnictwa i okr─Öt├│w podwodnych. Widz─ůc du┼╝e sukcesy tych dzia┼éa┼ä, Niemcy zawr├│cili Tirpitza z powrotem do portu. Tym samym sama obecno┼Ť─ç pancernika i gro┼║ba jego wyj┼Ťcia na morze sta┼éa si─Ö bezpo┼Ťredni─ů przyczyn─ů du┼╝ych strat poniesionych przez Aliant├│w. We wrze┼Ťniu 1943 pancernik wzi─ů┼é udzia┼é w niemieckim ataku na Svalbard, podczas operacji Zitronella (lub Sizilien). Ostrzelanie przez pancernik instalacji na l─ůdzie by┼éo jedyn─ů akcj─ů bojow─ů pancernika podczas wojny.

Brytyjczycy podj─Öli seri─Ö pr├│b zatopienia okr─Ötu najr├│┼╝niejszymi metodami, u┼╝ywaj─ůc mi─Ödzy innymi samoloty z lotniskowc├│w i miniaturowe ┼éodzie podwodne, kilkakrotnie uszkadzaj─ůc okr─Öt i stopniowo obni┼╝aj─ůc jego warto┼Ť─ç bojow─ů. Pe┼ény sukces osi─ůgni─Öto dopiero 12 listopada, 1944 u┼╝ywaj─ůc ci─Ö┼╝kie bombowce typu Lancaster uzbrojone w superci─Ö┼╝kie bomby Tallboy wa┼╝─ůce 5 ton. Po trafieniu dwiema bombami tego typu okr─Öt zaton─ů┼é w Tromso.


Internetowy sklep modelarski model hobby