| | | | | accueil | votre panier | forum | contact | se logger | enregistrement | administration | links
Select currency:
Jeste teraz na stronie Sklep Modelarski model-hobby.pl. Niestety ogl▒dasz j▒ bez wtyczki Flash. Zapraszamy do przegl▒dania oferty naszego sklepu modelarskiego. Poza standardowymi modelami kartonowymi posiadamy w swoim magazynie wiele unikatowych i kolekcjonerskich modeli. W razie jakichkolwiek pyta˝, proszŕ wysy│aŠ maile. Pozdrawiamy.
ACCESSOIRES
BÂTIMENTS
E-MODELES
TRAIN
LITTÉRATURE
Outils d'OLFA


REKLAMACJE I ZWROTY ? 1 R?kojmia 1. Sprzedawca zapewnia Dostaw? Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Klienta, je?eli Towar ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia). 2. Je?eli Towar ma wad? Klient mo?e: a) z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad? usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli Towar by? ju? wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc? albo sprzedawca nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wad. Klient mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc? usuni?cia wady ??da? wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie rzeczy do zgodno?ci z umow? w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych koszt?w w por?wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc?. Przy ocenie nadmierno?ci koszt?w uwzgl?dnia si? warto?? Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Klienta inny spos?b zaspokojenia. b) ??da? wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni?cia wady. Sprzedawca jest obowi?zany wymieni? Towar wadliwy na wolny od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta. Sprzedawca mo?e odm?wi? zado??uczynienia ??daniu Klienta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y Towaru wadliwego w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe lub w por?wnaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y wymaga?oby nadmiernych koszt?w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 3. Klient, kt?ry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany dostarczy? rzecz wadliw? na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta b?d?cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 4. Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dw?ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni?cie wady lub wymian? Towaru na wolny od wad przedawnia si? z up?ywem roku, lecz termin ten nie mo?e zako?czy? si? przed up?ywem terminu okre?lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y lub z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny z powodu wady Towaru. Je?eli Klient ??da? wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wady, termin do odst?pienia od Umowy sprzeda?y lub z?o?enia o?wiadczenia o obni?eniu ceny rozpoczyna si? z chwil? bezskutecznego up?ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni?cia wady. ? 2 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje zwi?zane z Towarem lub realizacj? Umowy sprzeda?y, Klient mo?e kierowa? w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: F.W.H.U MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail na adres: order@model-hobby.pl lub telefonicznie na nar. Tr 48 691 891 558. 2. Sprzedawca, w ci?gu 14 dni od dnia ??dania zawieraj?cego reklamacj? ustosunkuje si? do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi?zanej z realizacj? Umowy sprzeda?y zg?oszonej przez Klienta. ? 3 Gwarancja 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawc? mog? by? obj?te gwarancj? udzielon? przez producenta Towaru b?d? dystrybutora. 2. W wypadku Towar?w obj?tych gwarancj?, informacja dotycz?ca istnienia i tre?ci gwarancji jest ka?dorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. ? 4 Odst?pienie od Umowy sprzeda?y 1. Klient b?d?cy Konsumentem, kt?ry zawar? Umow? sprzeda?y, mo?e w terminie 14 dni odst?pi? od niej bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu na odst?pienie od Umowy sprzeda?y rozpoczyna si? od chwili obj?cia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y sk?adaj?c Sprzedawcy o?wiadczenie o odst?pieniu. O?wiadczenie mo?na z?o?y? w dowolnej formie: osobi?cie w siedzibie Firmy, listownie na adres: F.W.H.U. MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, telefonicznie na nr: +48 691 891 558 lub przesy?aj?c wiadomo?? na adres e-mail: order@model-hobby.pl. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. Po otrzymaniu O?wiadczenia za po?rednictwem przesy?ki e-mail Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza Klientowi otrzymanie O?wiadczenia. 3. W przypadku odst?pienia od Umowy sprzeda?y, jest ona uwa?ana za niezawart?. 4. Je?li Klient z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y zanim Sprzedawca przyj?? jego ofert?, oferta przestaje wi?za?. 5. Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Klienta o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, zwr?ci? mu wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes?ania Towaru, w zale?no?ci od tego, kt?re zdarzenie nast?pi wcze?niej. 6. Je?eli Klient korzystaj?cy z prawa do odst?pienia wybra? spos?b dostarczenia Towaru inny ni? najta?szy zwyk?y spos?b Dostawy oferowany przez Sprzedawc?, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt?w. 7. Klient ma obowi?zek zwr?ci? Towar Sprzedawcy niezw?ocznie, jednak nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia, w kt?rym odst?pi? od Umowy sprzeda?y. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Towaru na adres Sprzedawcy przed up?ywem tego terminu. 8. W wypadku odst?pienia Klient ponosi tylko bezpo?rednie koszty zwrotu Towaru. 9. Klient ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Towaru b?d?ce wynikiem korzystania z niego w spos?b wykraczaj?cy poza spos?b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 10. Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odst?pienia od umowy sprzeda?y Produkt?w nie przys?uguje Konsumentowi w odniesieniu do um?w o dostarczanie dziennik?w, periodyk?w lub czasopism. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Klient, chyba, ?e Klient wyra?nie zgodzi? si? na inny spos?b zwrotu, kt?ry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. 12. Odst?pienie od umowy sprzeda?y realizowane jest z uwzgl?dnieniem obowi?zuj?cego prawa, a w szczeg?lno?ci ustawy o prawach konsumenta. DANE ADRESOWE Serdecznie pozdrawiamy Zespół MODEL HOBBY.
au sujet de nous

rÚgles

politique d'intimitÚ

liensStrona naszego Partnera - paypal.pl
Strona naszego Partnera - allpal.pl

Wydawnictwo Modelarskie wydawnictwo.model-hobby.pl

Strona naszego Partnera - Wydawnictwa Kagero

Galeria Obrazˇw J. Wrˇbla - galeria.model-hobby.pl

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/fra/prod.php on line 192

non disponible
 
Name:
Graf Zeppelin
Fabricant:
JSC
Prix:
8.96 €
Groupe:
paper models
Scale:
1:400
Niveau de difficultÚ: Hard


Fonction:
  - Lotniskowiec
Chantier naval:
  - Germania Werf w Kilonii

DonnÚes techniques:
  - Longueur:  257.2 m
  - Taille: 
  - Largeur:  30.7 m
  - Submergez:  7.29 m
  - DÚplacement:  23.430 t
  - Max DÚplacement:  33.550 t
  - Carburant:  6156 t
  - Distance:  8.000 Mn/ 18 w

Moteur:
  - 4 turbiny
Vitesse maximum:
  - 33.8 w─Öz┼éa

Armement:
- 16 x 150 mm
- 12 x 105 mm
- 22 x 37 mm p.lot
- 7 x 20 mm p.lot

- 42 samoloty


Additional accessories:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/fra/prod.php on line 329

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/fra/prod.php on line 342
Klej, Hermol – tubka - Glue, Hermol tube - [30g]
Price: 1.82 €

temporarily n/a

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/fra/prod.php on line 329

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/fra/prod.php on line 342
Szpachl├│wka modelarska, w tubce - Putty, tube - [10ml]
Price: 0.85 €

temporarily n/a

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/fra/prod.php on line 329

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/fra/prod.php on line 342
Emalie modelarskie, statki i okr─Öty - Enamels, civil ships and warships [4x15ml]
Price: 5.45 €

add to cart

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/fra/prod.php on line 329

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/fra/prod.php on line 342
Element fototrawiony - Photo etched set - reling prosty potr├│jny i podw├│jny (ok. 80 cm). SKALA - 1:400
Price: 4.84 €

temporarily n/a


Historical data:
  Graf Zeppelin - pierwszy niemiecki lotniskowiec budowany w stoczni w Deutsche Werke w Kilonii w latach 1936-1943. Pomimo ogromnego zaawansowania w pracach nigdy nie uko┼äczony. W 1945 uszkodzony kad┼éub okr─Ötu zdobyli ┼╝o┼énierze Armii Czerwonej. Okr─Öt uznany za cenny ┼éup wojenny w 1947 mia┼é zosta─ç odholowany do Leningradu i pos┼éu┼╝y─ç za wz├│r do budowy radzieckich lotniskowc├│w. Pr├│ba odes┼éania go do ZSRR nie powiod┼éa si─Ö jednak. Statek podczas holu na Morzu Ba┼étyckim zaton─ů┼é prawdopodobnie wskutek wej┼Ťcia na min─Ö morsk─ů. Prace projektowe nad niemieckimi lotniskowcami rozpocz─Öto na wiosn─Ö 1934 roku. Postanowiono o budowie dw├│ch jednostek Flugzeustr├Ąger A (Graf Zeppelin) i Flugzeustr├Ąger B (Peter Strasser) o wyporno┼Ťci 23430 ton. Prace nad pierwszym okr─Ötem trwa┼éy od 28 grudnia 1936. 8 grudnia 1938 w Kilonii w obecno┼Ťci Adolfa Hitlera i Hermanna G├Âringa dokonano wodowania pierwszego lotniskowca, kt├│remu nadano imi─Ö na cze┼Ť─ç konstruktora lotniczego Ferdinanda von Zeppelina. Postanowiono r├│wnie┼╝ o rozpocz─Öciu budowy drugiego bli┼║niaczego okr─Ötu. Prace nad obiema jednostkami trwa┼éy do wiosny 1940 roku. Mimo znacznego zaawansowania w budowie zosta┼éy one jednak nagle przerwane na rozkaz Adolfa Hitlera. Prace pozwolono wznowi─ç dopiero w 1941 roku, ale tylko w odniesieniu do zwodowanego cztery lata wcze┼Ťniej Graf Zeppelina. W 1943 w zwi─ůzku z pogarszaj─ůca si─Ö sytuacj─ů na froncie wschodnim i brakami w dostawie materia┼é├│w budow─Ö po raz kolejny wstrzymano. Uko┼äczony w ponad 90 % lotniskowiec Graf Zeppelin zosta┼é przeznaczony do budowy zapory portowej i odholowany do Szczecina. Tam zosta┼éa zdemontowana z niego wi─Öksza cz─Ö┼Ť─ç maszyn i uzbrojenia. 24 kwietnia 1945 lekko uszkodzony przez artyleri─Ö polow─ů okr─Öt zosta┼é zdobyty w przez wojska radzieckie, kt├│re nast─Öpnie odholowa┼éy go do ┼Üwinouj┼Ťcia. W 1947 roku postanowiono odes┼éa─ç go do Leningradu. Zaton─ů┼é podczas holu na Morzu Ba┼étyckim prawdopodobnie w wyniku wej┼Ťcia na min─Ö morsk─ů. Nie wykluczone jest jednak, ┼╝e zosta┼é zatopiony przez marynark─Ö radzieck─ů pod naciskiem armii sojuszniczych. 12 lipca 2006 wrak lotniskowca odnalaz┼éa zajmuj─ůca si─Ö poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej firma Petrobaltic w wodach Ba┼étyku ko┼éo ┼üeby na g┼é─Öboko┼Ťci ponad 80 m. 26 lipca 2006 okr─Öt hydrograficzny ORP Arctowski przeprowadzi┼é podwodne badania zatopionej jednostki. 27 lipca 2006 Marynarka Wojenna oficjalnie potwierdzi┼éa, ┼╝e zatopiony wrak to Graf Zeppelin.


Internetowy sklep modelarski model hobby