| | | | | home | koszyk | forum | kontakt | logowanie | rejestracja | administracja | linki
Jeste teraz na stronie Sklep Modelarski model-hobby.pl. Niestety ogl▒dasz j▒ bez wtyczki Flash. Zapraszamy do przegl▒dania oferty naszego sklepu modelarskiego. Poza standardowymi modelami kartonowymi posiadamy w swoim magazynie wiele unikatowych i kolekcjonerskich modeli. W razie jakichkolwiek pyta˝, proszŕ wysy│aŠ maile. Pozdrawiamy.
AKCESORIA
ANTYKWARIAT
BUDOWLE
KOLEJ
KOLEJ WWII
LITERATURA


REKLAMACJE I ZWROTY ? 1 R?kojmia 1. Sprzedawca zapewnia Dostaw? Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Klienta, je?eli Towar ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia). 2. Je?eli Towar ma wad? Klient mo?e: a) z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad? usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli Towar by? ju? wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc? albo sprzedawca nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wad. Klient mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc? usuni?cia wady ??da? wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie rzeczy do zgodno?ci z umow? w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych koszt?w w por?wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc?. Przy ocenie nadmierno?ci koszt?w uwzgl?dnia si? warto?? Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Klienta inny spos?b zaspokojenia. b) ??da? wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni?cia wady. Sprzedawca jest obowi?zany wymieni? Towar wadliwy na wolny od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta. Sprzedawca mo?e odm?wi? zado??uczynienia ??daniu Klienta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y Towaru wadliwego w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe lub w por?wnaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y wymaga?oby nadmiernych koszt?w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 3. Klient, kt?ry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany dostarczy? rzecz wadliw? na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta b?d?cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 4. Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dw?ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni?cie wady lub wymian? Towaru na wolny od wad przedawnia si? z up?ywem roku, lecz termin ten nie mo?e zako?czy? si? przed up?ywem terminu okre?lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y lub z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny z powodu wady Towaru. Je?eli Klient ??da? wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wady, termin do odst?pienia od Umowy sprzeda?y lub z?o?enia o?wiadczenia o obni?eniu ceny rozpoczyna si? z chwil? bezskutecznego up?ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni?cia wady. ? 2 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje zwi?zane z Towarem lub realizacj? Umowy sprzeda?y, Klient mo?e kierowa? w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: F.W.H.U MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail na adres: order@model-hobby.pl lub telefonicznie na nar. Tr 48 691 891 558. 2. Sprzedawca, w ci?gu 14 dni od dnia ??dania zawieraj?cego reklamacj? ustosunkuje si? do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi?zanej z realizacj? Umowy sprzeda?y zg?oszonej przez Klienta. ? 3 Gwarancja 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawc? mog? by? obj?te gwarancj? udzielon? przez producenta Towaru b?d? dystrybutora. 2. W wypadku Towar?w obj?tych gwarancj?, informacja dotycz?ca istnienia i tre?ci gwarancji jest ka?dorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. ? 4 Odst?pienie od Umowy sprzeda?y 1. Klient b?d?cy Konsumentem, kt?ry zawar? Umow? sprzeda?y, mo?e w terminie 14 dni odst?pi? od niej bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu na odst?pienie od Umowy sprzeda?y rozpoczyna si? od chwili obj?cia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y sk?adaj?c Sprzedawcy o?wiadczenie o odst?pieniu. O?wiadczenie mo?na z?o?y? w dowolnej formie: osobi?cie w siedzibie Firmy, listownie na adres: F.W.H.U. MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, telefonicznie na nr: +48 691 891 558 lub przesy?aj?c wiadomo?? na adres e-mail: order@model-hobby.pl. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. Po otrzymaniu O?wiadczenia za po?rednictwem przesy?ki e-mail Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza Klientowi otrzymanie O?wiadczenia. 3. W przypadku odst?pienia od Umowy sprzeda?y, jest ona uwa?ana za niezawart?. 4. Je?li Klient z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y zanim Sprzedawca przyj?? jego ofert?, oferta przestaje wi?za?. 5. Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Klienta o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, zwr?ci? mu wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes?ania Towaru, w zale?no?ci od tego, kt?re zdarzenie nast?pi wcze?niej. 6. Je?eli Klient korzystaj?cy z prawa do odst?pienia wybra? spos?b dostarczenia Towaru inny ni? najta?szy zwyk?y spos?b Dostawy oferowany przez Sprzedawc?, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt?w. 7. Klient ma obowi?zek zwr?ci? Towar Sprzedawcy niezw?ocznie, jednak nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia, w kt?rym odst?pi? od Umowy sprzeda?y. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Towaru na adres Sprzedawcy przed up?ywem tego terminu. 8. W wypadku odst?pienia Klient ponosi tylko bezpo?rednie koszty zwrotu Towaru. 9. Klient ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Towaru b?d?ce wynikiem korzystania z niego w spos?b wykraczaj?cy poza spos?b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 10. Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odst?pienia od umowy sprzeda?y Produkt?w nie przys?uguje Konsumentowi w odniesieniu do um?w o dostarczanie dziennik?w, periodyk?w lub czasopism. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Klient, chyba, ?e Klient wyra?nie zgodzi? si? na inny spos?b zwrotu, kt?ry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. 12. Odst?pienie od umowy sprzeda?y realizowane jest z uwzgl?dnieniem obowi?zuj?cego prawa, a w szczeg?lno?ci ustawy o prawach konsumenta. DANE ADRESOWE Serdecznie pozdrawiamy Zespół MODEL HOBBY.
O NAS

REGULAMIN

BEZPIECZEĐSTWO

LINKIStrona naszego Partnera - paypal.pl
Strona naszego Partnera - allpal.pl

Wydawnictwo Modelarskie wydawnictwo.model-hobby.pl

Strona naszego Partnera - Wydawnictwa Kagero

Galeria Obrazˇw J. Wrˇbla - galeria.model-hobby.pl

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 188
Modele papierowe IJN Akizuki

brak towaru
 
Nazwa:
IJN Akizuki
Producent:
ANSWER
Cena:
37 PLN
Grupa:
modele kartonowe
Skala:
1:200
Stopie˝ trudnoÂci: Žredni


Funkcja:
  - Niszczyciel
Stocznia:
  - Maizuru

Dane techniczne:
  - D│ugoŠ:  134,2 m
  - WysokoŠ: 
  - SzerokoŠ:  11,6 m
  - Zanurzenie:  4,2 m
  - WypornoŠ standardowa:  2701 t
  - WypornoŠ maksymalna:  3700 t
  - Paliwo: 
  - Zasiŕg:  8300 mil morskich przy pr─Ödko┼Ťci 18 w

Napŕd:
  - 2 turbiny parowe o mocy ┼é─ůcznej 52 000 KM, 3 kot┼éy parowe, 2 ┼Ťruby
PrŕdkoŠ maksymalna:
  - 33 w

Uzbrojenie:
- 8 dział 100 mm Typ 98 w wieżach dwudziałowych (4xII).
- 4 - 48 dzia┼éek 25 m(ilo┼Ť─ç zwi─Ökszana w latach 1943-45)
- 1 poczw├│rna wyrzutnia torpedowa 610 mm Typ 92 model 4 (1xIV) (8 torped Typ 93)
- 1-2 miotacze bomb głębinowych Typ 94, zrzutnie bg (72 bomby głębinowe)
Dodatki do modelu:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Pokłady grawerowane - Set of engraven decks - IJN Akizuki
Cena: 45 z│

brak towaru

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Zestaw dodatk├│w - specials - Zugabe - IJN Akizuki
Cena: 40 z│

brak towaru

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Szkielet wycinany laserem IJN Akizuki - Frames - Spannten
Cena: 20 z│

brak towaru

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Nazwa: Łańcuch okrętowy, Chain, Kette - 2,0mm / 50 cm
Cena: 4 z│

dodaj do koszyka

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
LUFY DZIAŁ - Akizuki
Cena: 15 z│

dodaj do koszyka

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Reling podw├│jny prosty 135cm SKALA - 1:200
Cena: 7 z│

dodaj do koszyka

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Farby akrylowe PACTRA, okr─Öty Acrylics, warships [5x10ml]
Cena: 22.5 z│

dodaj do koszyka

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Klej, Hermol - tubka Glue, Hermol tube - [30g]
Cena: 7.5 z│

brak towaru


Rys historyczny:
  Wielkie niszczyciele typu Akizuki zosta┼éy zaprojektowane jeszcze przed rozpocz─Öciem II wojny ┼Ťwiatowej, jako okr─Öty obrony przeciwlotniczej dla szybkich japo┼äskich grup lotniskowc├│w. By┼éy one ca┼ékowicie odmienne od wcze┼Ťniejszych niszczycieli japo┼äskich, w kt├│rych nacisk k┼éadziono na silne uzbrojenie artyleryjskie (dzia┼éa 127 mm) i torpedowe. By┼éy one zainspirowane brytyjskimi kr─ů┼╝ownikami przeciwlotniczymi typu Dido, jednak┼╝e w odr├│┼╝nieniu od nich niszczyciele typu Akizuki by┼éy pierwszymi uniwersalnymi okr─Ötami umiarkowanej wielko┼Ťci, przeznaczonymi do cel├│w obrony przeciwlotniczej zespo┼é├│w floty. W┼Ťr├│d przyczyn konstruowania nowych okr─Öt├│w obrony przeciwlotniczej na bazie niszczycieli, a nie kr─ů┼╝ownik├│w by┼éa ch─Ö─ç uzyskania uniwersalnego eskortowca, zdolnego tak┼╝e do zwalczania okr─Öt├│w podwodnych i ratowania za┼é├│g zestrzelonych samolot├│w, do czego przydatna by┼éa manewrowo┼Ť─ç i umiarkowane rozmiary. Wa┼╝nym czynnikiem by┼éa tak┼╝e ich ni┼╝sza cena i mo┼╝liwo┼Ť─ç szybszego wprowadzenia do s┼éu┼╝by serii okr─Öt├│w, zw┼éaszcza maj─ůc na uwadze, ┼╝e mog─ů one ponosi─ç du┼╝e straty broni─ůc lotniskowc├│w. Wreszcie, przewidziane jako uzbrojenie nowo opracowane dzia┼éa przeciwlotnicze kalibru 100 mm nadawa┼éy si─Ö na uzbrojenie niszczycieli i nie wymaga┼éy konieczno┼Ťci budowy wi─Ökszych okr─Öt├│w, dla kt├│rych z kolei by┼éyby za lekkim uzbrojeniem. Jako g┼é├│wne uzbrojenie przewidziano 8 takich dzia┼é, a w toku rozwoju projektu dodano ponadto wyrzutni─Ö torpedow─ů, co zwi─Ökszy┼éo uniwersalno┼Ť─ç okr─Öt├│w. Ca┼éo┼Ť─ç uzbrojenia wymaga┼éa du┼╝ego kad┼éuba - z wyporno┼Ťci─ů 2700 ton okr─Öty typu Akizuki zalicza┼éy si─Ö do najwi─Ökszych niszczycieli okresu II wojny ┼Ťwiatowej, mniejszych jedynie od francuskich "superniszczycieli" typu Volta. Nowe niszczyciele w odr├│┼╝nieniu od dotychczasowych zaklasyfikowano jako niszczyciele 1 klasy typu Otsu (Otsu Gata, w wolnym t┼éumaczeniu: typu "B"). Nieoficjalnie nazywano je niszczycielami przeciwlotniczymi (Boku kuchikukan). Budow─Ö g┼é├│wnego niszczyciela "Akizuki" rozpocz─Öto w lipcu 1940, wszed┼é on do s┼éu┼╝by 11 czerwca 1942. Pierwsze 7 okr─Öt├│w budowano wed┼éug projektu o oznaczeniu F51. Opracowano nast─Öpnie typ F53, r├│┼╝ni─ůcy si─Ö uproszczeniami technologicznymi i stosowaniem stali gorszej jako┼Ťci, lecz kolejne 4 okr─Öty, pocz─ůwszy od "Fuyutsuki" mia┼éy jedynie cz─Ö┼Ť─ç uproszcze┼ä, w tym brak rufowego dalmierza. Wed┼éug dokumentacji F53 zbudowano dopiero niszczyciel "Hanazuki". Pocz─ůtkowe plany zak┼éada┼éy budow─Ö a┼╝ 55 niszczycieli tego typu - 6 w programie z 1939 roku, 10 w programie z 1941 oraz 39 w programie zasadniczym i uzupe┼éniaj─ůcym z 1942, lecz z uwagi na braki surowc├│w i mocy przemys┼éu spowodowane wojn─ů, anulowano zam├│wienia na ostatnie 39 okr─Öt├│w, a budowa serii rozciagn─Ö┼éa si─Ö w czasie. Zdo┼éano uko┼äczy─ç przed zako┼äczeniem wojny 12 niszczycieli i rozpocz─Öto budow─Ö jeszcze jednego, lecz nie wodowano go. Okr─Öty otrzyma┼éy nazwy stanowi─ůce r├│┼╝ne okre┼Ťlenia Ksi─Ö┼╝yca. Akizuki (pol. "Jesienny Ksi─Ö┼╝yc") - po wej┼Ťciu do s┼éu┼╝by, pocz─ůtkowo wype┼énia┼é zadania eskortowe. W sierpniu zosta┼é przebazowany do Rabaulu. Uczestniczy┼é w sk┼éadzie os┼éony lotniskowc├│w w bitwie ko┼éo wschodnich Wysp Salomona 24 sierpnia 1942. Bra┼é nast─Öpnie udzia┼é w operacjach zaopatrzeniowych dla japo┼äskich wojsk na Guadalcanal. 7 pa┼║dziernika wszed┼é w sk┼éad 61. dywizjonu niszczycieli 10. flotylli 3. Floty. By┼é okr─Ötem flagowym si┼é eskorty konwoju z zaopatrzeniem, kt├│ry zosta┼é zawr├│cony na skutek bitwy si┼é przykrycia ko┼éo przyl─ůdka Esperance w nocy z 11 na 12 pa┼║dziernika 1942. Bra┼é udzia┼é w operacji floty pod Guadalcanalem 25 pa┼║dziernika 1942, podczas kt├│rej zosta┼é uszkodzony bomb─ů lotnicz─ů. Od listopada do grudnia by┼é remontowany w Japonii. 19 stycznia 1943 zosta┼é uszkodzony torped─ů ameryka┼äskiego okr─Ötu podwodnego USS "Nautilus" w rejonie Wysp Salomona (14 zabitych). Po prowizorycznej naprawie w Truk, podczas rejsu na Saipan 14 marca, p─Ök┼é kad┼éub okr─Ötu pod mostkiem, lecz uda┼éo si─Ö osadzi─ç go na p┼éyci┼║nie, a nast─Öpnie odholowa─ç w czerwcu do Japonii, gdzie by┼é remontowany w Nagasaki do ko┼äca pa┼║dziernika 1943. W listopadzie powr├│ci┼é do Truk, po czym wype┼énia┼é zadania eskortowe. W lutym 1944 zosta┼é ewakuowany z wi─Ökszo┼Ťci─ů floty w rejon Singapuru. Bra┼é udzia┼é w bitwie na Morzu Filipi┼äskim 19-20 czerwca 1944 w sk┼éadzie 10. eskadry niszczycieli (wraz z trzema innymi tego typu) os┼éaniaj─ůcej lotniskowce w sk┼éadzie zespo┼éu adm. Ozawy. Po przegranej bitwie, powr├│ci┼é na wody Japonii. Bra┼é nast─Öpnie udzia┼é w bitwie o Leyte, ponownie w sk┼éadzie zespo┼éu lotniskowc├│w adm. Ozawy. Podczas starcia 25 pa┼║dziernika 1944 ko┼éo przyl─ůdka Engano, zosta┼é zatopiony przez ameryka┼äskie samoloty torpedowe (wg innej wersji - storpedowany przez ameryka┼äski okr─Öt podwodny USS "Halibut").


Internetowy sklep modelarski model hobby