| | | | | home | koszyk | forum | kontakt | logowanie | rejestracja | administracja | linki
Jeste teraz na stronie Sklep Modelarski model-hobby.pl. Niestety ogl▒dasz j▒ bez wtyczki Flash. Zapraszamy do przegl▒dania oferty naszego sklepu modelarskiego. Poza standardowymi modelami kartonowymi posiadamy w swoim magazynie wiele unikatowych i kolekcjonerskich modeli. W razie jakichkolwiek pyta˝, proszŕ wysy│aŠ maile. Pozdrawiamy.
AKCESORIA
ANTYKWARIAT
BUDOWLE
KOLEJ
KOLEJ WWII
LITERATURA


REKLAMACJE I ZWROTY ? 1 R?kojmia 1. Sprzedawca zapewnia Dostaw? Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Klienta, je?eli Towar ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia). 2. Je?eli Towar ma wad? Klient mo?e: a) z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad? usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli Towar by? ju? wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc? albo sprzedawca nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wad. Klient mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc? usuni?cia wady ??da? wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie rzeczy do zgodno?ci z umow? w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych koszt?w w por?wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc?. Przy ocenie nadmierno?ci koszt?w uwzgl?dnia si? warto?? Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Klienta inny spos?b zaspokojenia. b) ??da? wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni?cia wady. Sprzedawca jest obowi?zany wymieni? Towar wadliwy na wolny od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta. Sprzedawca mo?e odm?wi? zado??uczynienia ??daniu Klienta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y Towaru wadliwego w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe lub w por?wnaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y wymaga?oby nadmiernych koszt?w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 3. Klient, kt?ry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany dostarczy? rzecz wadliw? na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta b?d?cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 4. Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dw?ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni?cie wady lub wymian? Towaru na wolny od wad przedawnia si? z up?ywem roku, lecz termin ten nie mo?e zako?czy? si? przed up?ywem terminu okre?lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y lub z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny z powodu wady Towaru. Je?eli Klient ??da? wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wady, termin do odst?pienia od Umowy sprzeda?y lub z?o?enia o?wiadczenia o obni?eniu ceny rozpoczyna si? z chwil? bezskutecznego up?ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni?cia wady. ? 2 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje zwi?zane z Towarem lub realizacj? Umowy sprzeda?y, Klient mo?e kierowa? w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: F.W.H.U MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail na adres: order@model-hobby.pl lub telefonicznie na nar. Tr 48 691 891 558. 2. Sprzedawca, w ci?gu 14 dni od dnia ??dania zawieraj?cego reklamacj? ustosunkuje si? do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi?zanej z realizacj? Umowy sprzeda?y zg?oszonej przez Klienta. ? 3 Gwarancja 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawc? mog? by? obj?te gwarancj? udzielon? przez producenta Towaru b?d? dystrybutora. 2. W wypadku Towar?w obj?tych gwarancj?, informacja dotycz?ca istnienia i tre?ci gwarancji jest ka?dorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. ? 4 Odst?pienie od Umowy sprzeda?y 1. Klient b?d?cy Konsumentem, kt?ry zawar? Umow? sprzeda?y, mo?e w terminie 14 dni odst?pi? od niej bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu na odst?pienie od Umowy sprzeda?y rozpoczyna si? od chwili obj?cia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y sk?adaj?c Sprzedawcy o?wiadczenie o odst?pieniu. O?wiadczenie mo?na z?o?y? w dowolnej formie: osobi?cie w siedzibie Firmy, listownie na adres: F.W.H.U. MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, telefonicznie na nr: +48 691 891 558 lub przesy?aj?c wiadomo?? na adres e-mail: order@model-hobby.pl. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. Po otrzymaniu O?wiadczenia za po?rednictwem przesy?ki e-mail Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza Klientowi otrzymanie O?wiadczenia. 3. W przypadku odst?pienia od Umowy sprzeda?y, jest ona uwa?ana za niezawart?. 4. Je?li Klient z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y zanim Sprzedawca przyj?? jego ofert?, oferta przestaje wi?za?. 5. Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Klienta o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, zwr?ci? mu wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes?ania Towaru, w zale?no?ci od tego, kt?re zdarzenie nast?pi wcze?niej. 6. Je?eli Klient korzystaj?cy z prawa do odst?pienia wybra? spos?b dostarczenia Towaru inny ni? najta?szy zwyk?y spos?b Dostawy oferowany przez Sprzedawc?, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt?w. 7. Klient ma obowi?zek zwr?ci? Towar Sprzedawcy niezw?ocznie, jednak nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia, w kt?rym odst?pi? od Umowy sprzeda?y. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Towaru na adres Sprzedawcy przed up?ywem tego terminu. 8. W wypadku odst?pienia Klient ponosi tylko bezpo?rednie koszty zwrotu Towaru. 9. Klient ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Towaru b?d?ce wynikiem korzystania z niego w spos?b wykraczaj?cy poza spos?b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 10. Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odst?pienia od umowy sprzeda?y Produkt?w nie przys?uguje Konsumentowi w odniesieniu do um?w o dostarczanie dziennik?w, periodyk?w lub czasopism. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Klient, chyba, ?e Klient wyra?nie zgodzi? si? na inny spos?b zwrotu, kt?ry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. 12. Odst?pienie od umowy sprzeda?y realizowane jest z uwzgl?dnieniem obowi?zuj?cego prawa, a w szczeg?lno?ci ustawy o prawach konsumenta. DANE ADRESOWE Serdecznie pozdrawiamy Zespół MODEL HOBBY.
O NAS

REGULAMIN

BEZPIECZEĐSTWO

LINKIStrona naszego Partnera - paypal.pl
Strona naszego Partnera - allpal.pl

Wydawnictwo Modelarskie wydawnictwo.model-hobby.pl

Strona naszego Partnera - Wydawnictwa Kagero

Galeria Obrazˇw J. Wrˇbla - galeria.model-hobby.pl

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 188
Modele papierowe Normandie

brak towaru
 
Nazwa:
Normandie
Producent:
JSC
Cena:
42 PLN
Grupa:
modele kartonowe
Skala:
1:400
Stopie˝ trudnoÂci: Wysoki


Funkcja:
  - Supertransatlantyk
Stocznia:
  - Penthoet w St. Nazaire

Dane techniczne:
  - D│ugoŠ:  313.8 m
  - WysokoŠ:  35.9 m
  - SzerokoŠ:  11.6 m
  - Zanurzenie:  -
  - WypornoŠ standardowa:  36.985 NRT
  - WypornoŠ maksymalna:  83.423 BRT
  - Paliwo:  -
  - Zasiŕg: 

Napŕd:
  - 29 kot┼é├│w - 4 turbiny parowe - 4 silniki elektryczne
PrŕdkoŠ maksymalna:
  - 32.2 w─Öz┼éa

Uzbrojenie:
Dodatki do modelu:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Klej, Hermol – tubka - Glue, Hermol tube - [30g]
Cena: 7.5 z│

brak towaru

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Klej, cyjano-akrylowy "B┼éyskawica" - tubka - Glue, methylene-chloride acrylic glue – tube
Cena: 3 z│

brak towaru

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Szpachl├│wka modelarska, w tubce - Putty, tube - [10ml]
Cena: 3.5 z│

brak towaru

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Element fototrawiony - Photo etched set - reling prosty potr├│jny i podw├│jny (ok. 80 cm). SKALA - 1:400
Cena: 20 z│

brak towaru


Rys historyczny:
  St─Öpk─Ö pod nowy francuski transatlantyk po┼éo┼╝ono w stoczni Penhoet w St. Nazaire w styczniu 1931 roku, za┼Ť podczas wodowania, kt├│re mia┼éo miejsce 29 pa┼║dziernika 1932 roku, nazwano go "Normandie". Budowa statku by┼éa wyzwaniem zar├│wno finansowym, jak r├│wnie┼╝ techniczny: aby podj─ů─ç si─Ö budowy tego statku stocznia musia┼éa kosztem 100 milion├│w frank├│w zbudowa─ç now─ů pochylni─Ö i powi─Ökszy─ç warsztaty. Z kolei w┼éadze miejskie St. Nazaire oraz skarb pa┼ästwa wyda┼é 150 milion├│w frank├│w na budow─Ö wyj┼Ťcia z basenu stoczni. Trzeba by┼éo r├│wnie┼╝ pog┼é─Öbi─ç i wyprostowa─ç cz─Ö┼Ť─ç nurtu Loary, w Hawrze zbudowa─ç nowy dworzec morski i nowe nabrze┼╝e oraz now─ů przysta┼ä w Nowym Jorku.
Budowa statku kosztowa┼éa 810 milion├│w frank├│w r├│wnowarto┼Ť─ç ok. 54 mln ├│wczesnych dolar├│w, za┼Ť wraz z kosztami dodatkowymi - oko┼éo 65 mln dolar├│w.
Normandie - oddano do s┼éu┼╝by 5 maja 1935 roku. Budzi┼é podziw swoj─ů wielko┼Ťci─ů, nowatorskimi rozwi─ůzaniami, oraz elegancj─ů po┼é─ůczon─ů z romantyzmem. Do dyspozycji pasa┼╝er├│w oddano 847 kabin w trzech klasach, przy czym klasa pierwsza podzielona by┼éa na trzy:
- 24 pomieszczenia wyższej kategorii stanowiły klasę "de luxe"
- 12 najbardziej luksusowych apartament├│w to klasa "de grand luxe"

Na pokładzie staku znajdowały się:
- sala teatralna na 380 miejsc;
- sala balowa o powierzchni 700m2;
- jadalnia o wymiarach 86 x 14 i wysoko┼Ťci 9,5m;
- palarnia;
- kapilca;
- szpital na 50 miejsc;
- salony kosmetyczne i fryzjerskie;
- sale gimnastyczne;
- pływalnia;
- du┼╝a ilo┼Ť─ç sklep├│w.

W trakcie s┼éu┼╝by wykryto wady konstrukcji a prowadzone remonty doprowadzi┼éy do zwi─Ökszenia wyporno┼Ťci jednostki oraz pr─Ödko┼Ťci maksymalnej dzi─Öki zastosowaniu nowych ┼Ťrub.
Po wybuchu wojny statek zosta┼é zatrzymany w Nowojorskim porcie a 12 grudnia 1941 roku US Navy zarekwirowa┼éa statek, nadaj─ůc mu nazw─Ö La Fayette AP53. W kilka dni rozpocz─Öto prace adaptacyjne maj─ůce na celu przystosowanie staku do transportu wojska. Prace prowadzono po┼Ťpiesznie i w nie┼éadzie. Gdy 9 lutego 1942 rokuw salonie wybuch┼é po┼╝ar znajduj─ůca si─Ö na nim za┼éoga uciek┼éa w pop┼éochu, pozostawiaj─ůc staek na pastw─Ö p┼éomieni. Statek posiadaj─ůcy najnowocze┼Ťniejsze w├│wczas urz─ůdzenia ga┼Ťnicze. Stra┼╝ po┼╝arna dope┼éni┼éa zniszczenia, niudolnie pompuj─ůc na pok┼éad masy wody, kt├│ra zacz─Ö┼éa gromadzi─ç si─Ö na lewej burcie, co ostatecznie doprowadzi┼éo rankiem nastepnego dnia do katastrofy. Statek przewr├│ci┼é si─Ö w basenie portowym.
Normandie podniesiono dopiero 13 wrze┼Ťnia 1943 roku kosztem 5 milion├│w dolar├│w i odcholowano do Brooklynu, za┼Ť 11 pa┼║dziernika 1945 rokuskre┼Ťlono z listy floty. Koszty poniesione przez Amerykan├│w w czasie jego "s┼éu┼╝by" w US Navy wynios┼éy 14 milion├│w dolar├│w.

Trzeciego października 1946 roku sprzedano go firmie Morris E. Lipsett z Jamestown za 161.680 dolarów i pocięto na złom w Port Newark.


Internetowy sklep modelarski model hobby