| | | | | home | koszyk | forum | kontakt | logowanie | rejestracja | administracja | linki
Jeste teraz na stronie Sklep Modelarski model-hobby.pl. Niestety ogl▒dasz j▒ bez wtyczki Flash. Zapraszamy do przegl▒dania oferty naszego sklepu modelarskiego. Poza standardowymi modelami kartonowymi posiadamy w swoim magazynie wiele unikatowych i kolekcjonerskich modeli. W razie jakichkolwiek pyta˝, proszŕ wysy│aŠ maile. Pozdrawiamy.
AKCESORIA
ANTYKWARIAT
BUDOWLE
KOLEJ
KOLEJ WWII
LITERATURA


REKLAMACJE I ZWROTY ? 1 R?kojmia 1. Sprzedawca zapewnia Dostaw? Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Klienta, je?eli Towar ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia). 2. Je?eli Towar ma wad? Klient mo?e: a) z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad? usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli Towar by? ju? wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc? albo sprzedawca nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wad. Klient mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc? usuni?cia wady ??da? wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie rzeczy do zgodno?ci z umow? w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych koszt?w w por?wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc?. Przy ocenie nadmierno?ci koszt?w uwzgl?dnia si? warto?? Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Klienta inny spos?b zaspokojenia. b) ??da? wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni?cia wady. Sprzedawca jest obowi?zany wymieni? Towar wadliwy na wolny od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta. Sprzedawca mo?e odm?wi? zado??uczynienia ??daniu Klienta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y Towaru wadliwego w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe lub w por?wnaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y wymaga?oby nadmiernych koszt?w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 3. Klient, kt?ry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany dostarczy? rzecz wadliw? na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta b?d?cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 4. Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dw?ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni?cie wady lub wymian? Towaru na wolny od wad przedawnia si? z up?ywem roku, lecz termin ten nie mo?e zako?czy? si? przed up?ywem terminu okre?lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y lub z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny z powodu wady Towaru. Je?eli Klient ??da? wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wady, termin do odst?pienia od Umowy sprzeda?y lub z?o?enia o?wiadczenia o obni?eniu ceny rozpoczyna si? z chwil? bezskutecznego up?ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni?cia wady. ? 2 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje zwi?zane z Towarem lub realizacj? Umowy sprzeda?y, Klient mo?e kierowa? w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: F.W.H.U MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail na adres: order@model-hobby.pl lub telefonicznie na nar. Tr 48 691 891 558. 2. Sprzedawca, w ci?gu 14 dni od dnia ??dania zawieraj?cego reklamacj? ustosunkuje si? do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi?zanej z realizacj? Umowy sprzeda?y zg?oszonej przez Klienta. ? 3 Gwarancja 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawc? mog? by? obj?te gwarancj? udzielon? przez producenta Towaru b?d? dystrybutora. 2. W wypadku Towar?w obj?tych gwarancj?, informacja dotycz?ca istnienia i tre?ci gwarancji jest ka?dorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. ? 4 Odst?pienie od Umowy sprzeda?y 1. Klient b?d?cy Konsumentem, kt?ry zawar? Umow? sprzeda?y, mo?e w terminie 14 dni odst?pi? od niej bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu na odst?pienie od Umowy sprzeda?y rozpoczyna si? od chwili obj?cia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y sk?adaj?c Sprzedawcy o?wiadczenie o odst?pieniu. O?wiadczenie mo?na z?o?y? w dowolnej formie: osobi?cie w siedzibie Firmy, listownie na adres: F.W.H.U. MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, telefonicznie na nr: +48 691 891 558 lub przesy?aj?c wiadomo?? na adres e-mail: order@model-hobby.pl. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. Po otrzymaniu O?wiadczenia za po?rednictwem przesy?ki e-mail Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza Klientowi otrzymanie O?wiadczenia. 3. W przypadku odst?pienia od Umowy sprzeda?y, jest ona uwa?ana za niezawart?. 4. Je?li Klient z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y zanim Sprzedawca przyj?? jego ofert?, oferta przestaje wi?za?. 5. Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Klienta o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, zwr?ci? mu wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes?ania Towaru, w zale?no?ci od tego, kt?re zdarzenie nast?pi wcze?niej. 6. Je?eli Klient korzystaj?cy z prawa do odst?pienia wybra? spos?b dostarczenia Towaru inny ni? najta?szy zwyk?y spos?b Dostawy oferowany przez Sprzedawc?, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt?w. 7. Klient ma obowi?zek zwr?ci? Towar Sprzedawcy niezw?ocznie, jednak nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia, w kt?rym odst?pi? od Umowy sprzeda?y. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Towaru na adres Sprzedawcy przed up?ywem tego terminu. 8. W wypadku odst?pienia Klient ponosi tylko bezpo?rednie koszty zwrotu Towaru. 9. Klient ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Towaru b?d?ce wynikiem korzystania z niego w spos?b wykraczaj?cy poza spos?b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 10. Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odst?pienia od umowy sprzeda?y Produkt?w nie przys?uguje Konsumentowi w odniesieniu do um?w o dostarczanie dziennik?w, periodyk?w lub czasopism. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Klient, chyba, ?e Klient wyra?nie zgodzi? si? na inny spos?b zwrotu, kt?ry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. 12. Odst?pienie od umowy sprzeda?y realizowane jest z uwzgl?dnieniem obowi?zuj?cego prawa, a w szczeg?lno?ci ustawy o prawach konsumenta. DANE ADRESOWE Serdecznie pozdrawiamy Zespół MODEL HOBBY.
O NAS

REGULAMIN

BEZPIECZEĐSTWO

LINKIStrona naszego Partnera - paypal.pl
Strona naszego Partnera - allpal.pl

Wydawnictwo Modelarskie wydawnictwo.model-hobby.pl

Strona naszego Partnera - Wydawnictwa Kagero

Galeria Obrazˇw J. Wrˇbla - galeria.model-hobby.pl

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 188
Modele papierowe Bismarck

dodaj do koszyka
 
Nazwa:
Bismarck
Producent:
JSC
Cena:
42 PLN
Grupa:
modele kartonowe
Skala:
1:400
Stopie˝ trudnoÂci: Wysoki


Funkcja:
  - Pancernik
Stocznia:
  - Blohm & Voss w Hamburgu

Dane techniczne:
  - D│ugoŠ:  250.5 m
  - WysokoŠ: 
  - SzerokoŠ:  36.00 m
  - Zanurzenie:  10.2 m
  - WypornoŠ standardowa:  42.958 t
  - WypornoŠ maksymalna:  52.328 t
  - Paliwo:  olej opa┼éowy 7.462 t
  - Zasiŕg:  9.280 Mn/ 16 w

Napŕd:
  - 12 kot┼é├│w - 3 zespo┼éy turbin parowych
PrŕdkoŠ maksymalna:
  - 30.1 w─Öz┼éa

Uzbrojenie:
- 8 x 380 mm
- 12 x 150 mm
- 16 x 105 mm
- 16 x 37 mm p.lot
- 12 x 20 mm p.lot

- 4 samoloty

Dodatki do modelu:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Klej, Hermol – tubka - Glue, Hermol tube - [30g]
Cena: 7.5 z│

brak towaru

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Szpachl├│wka modelarska, w tubce - Putty, tube - [10ml]
Cena: 3.5 z│

brak towaru

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Emalie modelarskie, statki i okr─Öty - Enamels, civil ships and warships [4x15ml]
Cena: 22.5 z│

dodaj do koszyka

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 331

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/modelhobby/model-hobby.pl/public_html/user/prod.php on line 342
Element fototrawiony - Photo etched set - reling prosty potr├│jny i podw├│jny (ok. 80 cm). SKALA - 1:400
Cena: 20 z│

brak towaru


Rys historyczny:
  Budow─Ö okr─Ötu rozpocz─Öto 1 lipca 1936 roku w stoczni Blohm und Voss w Hamburgu. Pancernik Bismarck wszed┼é do s┼éu┼╝by w Kriegsmarine 24 sierpnia 1940 r. Jego dow├│dc─ů zosta┼é komandor Ernst Lindemann. 28 wrze┼Ťnia 1940 Bismarck wyszed┼é w sw├│j pierwszy rejs do Gdyni (Gotenhafen), kt├│ra mia┼éa by─ç jego g┼é├│wnym portem postojowym. Okr─Öt zosta┼é przeznaczony wraz z Scharnhorstem, Gneisenau, Prinz Eugenem i Tirpitzem, do dzia┼éa┼ä maj─ůcych wi─ůza─ç okr─Öty Royal Navy i tym samym umo┼╝liwia─ç innym jednostkom swobod─Ö dzia┼éania przeciwko konwojom zaopatrzeniowym. Rozkazem z 22 kwietnia 1941 r. dow├│dca flotylli admira┼é G├╝nther L├╝tjens nakaza┼é rozpocz─Öcie akcji Rhein├╝bung. Okr─Öt flagowy dow├│dcy floty Bismarck i Prinz Eugen mia┼éy przebi─ç si─Ö na p├│┼énocny Atlantyk i niszczy─ç aliancki tona┼╝. 5 maja na pok┼éad okr─Ötu wszed┼é Hitler, kt├│ry wi─ůz─ů┼é du┼╝e nadzieje z okr─Ötem. Grupa operacyjna - dwa pancerniki i eskorta niszczycieli - wysz┼éa w morze 19 maja, bior─ůc kurs na Cie┼Ťniny Du┼äskie. 21 maja okr─Öty zacumowa┼éy w fiordzie w Bergen, gdzie zosta┼éy wykryte przez samoloty RAF. Do wykrycia i zniszczenia niemieckiej grupy dow├│dca Home Fleet admira┼é sir John Tovey wyznaczy┼é armad─Ö w sk┼éad, kt├│rej wchodzi┼éy jednostki : Prince of Wales, King George V, Hood, Repulse i Victorious. 22 maja niemieckie pancerniki wysz┼éy ponownie w morze kieruj─ůc si─Ö na p├│┼énoc, na tzw. Drog─Ö Du┼äsk─ů. 23 maja lewym trawersem min─Ö┼éy Islandi─Ö, osi─ůgaj─ůc granic─Ö lod├│w, i obra┼éy kurs na po┼éudnie. Podczas tego manewru Bismarck zosta┼é dostrze┼╝ony przez brytyjski ci─Ö┼╝ki kr─ů┼╝ownik HMS Suffolk i wezwany potem do pomocy HMS Norfolk, do kt├│rego Bismarck otworzy┼é nieskuteczny ogie┼ä. 24 maja dosz┼éo do spotkania grupy niemieckiej z Hoodem i Prince of Wales. W trakcie pojedynku artyleryjskiego zosta┼é zatopiony najwi─Ökszy brytyjski okr─Öt Hood a Bismarck zosta┼é trafiony trzema pociskami kalibru 356 mm. Uszkodzenia spowodowa┼éy min. ograniczenie maksymalnej pr─Ödko┼Ťci Bismarcka do 21 w─Öz┼é├│w. L├╝tjens postanowi┼é p┼éyn─ů─ç do portu w St. Nazaire i odkomenderowa┼é Prinz Eugena do prowadzenia samodzielnych dzia┼éa┼ä. Prinz Eugen wzi─ů┼é kurs na Brest, do kt├│rego bezpiecznie dop┼éyn─ů┼é 1 czerwca. Mimo licznych manewr├│w Bismarckowi nie udawa┼éo si─Ö zerwa─ç kontaktu z brytyjskimi jednostkami, kt├│re by┼éy wyposa┼╝one w radary. Bismarck stoczy┼é kr├│tk─ů potyczk─Ö z Prince of Wales oraz z samolotami z lotniskowca Victorious. W po┼Ťcig za Bismarckiem, pr├│cz okr─Öt├│w ju┼╝ zaanga┼╝owanych w dzia┼éania, Admiralicja rzuci┼éa wszystkie jednostki operuj─ůce w tej partii akwenu: pancerniki Rodney i Ramilies, kr─ů┼╝ownik liniowy Renown, lotniskowiec Ark Royal, kr─ů┼╝owniki Sheffield, London, Edinbourgh i grupa 21 niszczycieli. Mimo tak licznego po┼Ťcigu 25 maja uda┼éo si─Ö Bismarckowi wymanewrowa─ç okr─Öty brytyjskie i zerwa─ç kontakt z po┼Ťcigiem. Przez 31 godzin Bismarck p┼éyn─ů┼é niezauwa┼╝ony w kierunku francuskich port├│w. Dopiero 26 maja o 10:30 Bismarck zosta┼é namierzony przez za┼éog─Ö lataj─ůcej ┼éodzi Catalina, a Sheffield nawi─ůza┼é kontakt wzrokowy z niemieckim pancernikiem o godz. 17:40. Admira┼é Tovey rozkaza┼é samolotom z Ark Royal wykonanie ataku torpedowego. Atak samolot├│w Swordfish okaza┼é si─Ö skuteczny; jedna z torped trafi┼éa w stery Bismarcka, kt├│ry straci┼é zdolno┼Ť─ç do manewrowania. Na pomoc Bismarckowi wys┼éano U-booty operuj─ůce w Zatoce Biskajskiej. Oko┼éo 22:30 najpierw polski niszczyciel ORP Piorun, a potem angielski Zulu odkry┼éy Bismarcka. 27 maja o godz. 08:43 dow├│dcy King George V i Rodneya zobaczyli uszkodzonego Bismarcka. Do tych okr─Öt├│w do┼é─ůczy┼éy jeszcze Norfolk i ci─Ö┼╝ki kr─ů┼╝ownik Dorsetshire. Wywi─ůza┼éa si─Ö za┼╝arta bitwa. O godzinie 09:31 ci─Ö┼╝ka artyleria na Bismarcku zamilk┼éa. Anglicy wstrzymali ogie┼ä o 10:16. O godzinie 10:25 ci─Ö┼╝ki kr─ů┼╝ownik Dorsetshire odpali┼é w stron─Ö pancernika 2 torpedy, a w chwil─Ö potem trzeci─ů. Dziesi─Ö─ç minut p├│┼║niej Bismarck zacz─ů┼é pogr─ů┼╝a─ç sie w morzu, po czym przewr├│ci┼é si─Ö do g├│ry st─Öpk─ů i zaton─ů┼é. Z 2220 zaokr─Ötowanych na Bismarcku marynarzy uratowa┼éo si─Ö 115 rozbitk├│w. Ostateczne rozstrzygni─Öcie, co by┼éo przyczyn─ů zatopienia Bismarcka jest dyskusyjne. Anglicy twierdz─ů, ┼╝e pancernik zaton─ů┼é na skutek trafienia przez torpedy wystrzelone z kr─ů┼╝ownika Dorsetshire, natomiast Niemcy uwa┼╝aj─ů, ze p┼éywalno┼Ť─ç okr─Ötu do konca nie by┼éa zagro┼╝ona, i ┼╝e pancernik zaton─ů┼é na skutek odpalenia przez za┼éog─Ö ┼éadunk├│w wybuchowych umieszczonych w dnie okr─Ötu.


Internetowy sklep modelarski model hobby