| | | | | home | koszyk | forum | kontakt | logowanie | rejestracja | administracja | linki
Jesteś teraz na stronie Sklep Modelarski model-hobby.pl. Niestety oglądasz ją bez wtyczki Flash. Zapraszamy do przeglądania oferty naszego sklepu modelarskiego. Poza standardowymi modelami kartonowymi posiadamy w swoim magazynie wiele unikatowych i kolekcjonerskich modeli. W razie jakichkolwiek pytań, proszę wysyłać maile. Pozdrawiamy.
AKCESORIA
ANTYKWARIAT
BUDOWLE
KOLEJ
KOLEJ WWII
LITERATURA


REKLAMACJE I ZWROTY ? 1 R?kojmia 1. Sprzedawca zapewnia Dostaw? Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Klienta, je?eli Towar ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia). 2. Je?eli Towar ma wad? Klient mo?e: a) z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad? usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli Towar by? ju? wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc? albo sprzedawca nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wad. Klient mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc? usuni?cia wady ??da? wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie rzeczy do zgodno?ci z umow? w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych koszt?w w por?wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc?. Przy ocenie nadmierno?ci koszt?w uwzgl?dnia si? warto?? Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Klienta inny spos?b zaspokojenia. b) ??da? wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni?cia wady. Sprzedawca jest obowi?zany wymieni? Towar wadliwy na wolny od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta. Sprzedawca mo?e odm?wi? zado??uczynienia ??daniu Klienta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y Towaru wadliwego w spos?b wybrany przez Klienta jest niemo?liwe lub w por?wnaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y wymaga?oby nadmiernych koszt?w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 3. Klient, kt?ry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany dostarczy? rzecz wadliw? na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta b?d?cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 4. Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dw?ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni?cie wady lub wymian? Towaru na wolny od wad przedawnia si? z up?ywem roku, lecz termin ten nie mo?e zako?czy? si? przed up?ywem terminu okre?lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y lub z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny z powodu wady Towaru. Je?eli Klient ??da? wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wady, termin do odst?pienia od Umowy sprzeda?y lub z?o?enia o?wiadczenia o obni?eniu ceny rozpoczyna si? z chwil? bezskutecznego up?ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni?cia wady. ? 2 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje zwi?zane z Towarem lub realizacj? Umowy sprzeda?y, Klient mo?e kierowa? w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: F.W.H.U MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail na adres: order@model-hobby.pl lub telefonicznie na nar. Tr 48 691 891 558. 2. Sprzedawca, w ci?gu 14 dni od dnia ??dania zawieraj?cego reklamacj? ustosunkuje si? do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi?zanej z realizacj? Umowy sprzeda?y zg?oszonej przez Klienta. ? 3 Gwarancja 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawc? mog? by? obj?te gwarancj? udzielon? przez producenta Towaru b?d? dystrybutora. 2. W wypadku Towar?w obj?tych gwarancj?, informacja dotycz?ca istnienia i tre?ci gwarancji jest ka?dorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. ? 4 Odst?pienie od Umowy sprzeda?y 1. Klient b?d?cy Konsumentem, kt?ry zawar? Umow? sprzeda?y, mo?e w terminie 14 dni odst?pi? od niej bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu na odst?pienie od Umowy sprzeda?y rozpoczyna si? od chwili obj?cia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y sk?adaj?c Sprzedawcy o?wiadczenie o odst?pieniu. O?wiadczenie mo?na z?o?y? w dowolnej formie: osobi?cie w siedzibie Firmy, listownie na adres: F.W.H.U. MODEL HOBBY Piotr Walo, ul. Kaliny 32/13, 71-118 Szczecin, telefonicznie na nr: +48 691 891 558 lub przesy?aj?c wiadomo?? na adres e-mail: order@model-hobby.pl. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. Po otrzymaniu O?wiadczenia za po?rednictwem przesy?ki e-mail Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza Klientowi otrzymanie O?wiadczenia. 3. W przypadku odst?pienia od Umowy sprzeda?y, jest ona uwa?ana za niezawart?. 4. Je?li Klient z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y zanim Sprzedawca przyj?? jego ofert?, oferta przestaje wi?za?. 5. Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Klienta o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y, zwr?ci? mu wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes?ania Towaru, w zale?no?ci od tego, kt?re zdarzenie nast?pi wcze?niej. 6. Je?eli Klient korzystaj?cy z prawa do odst?pienia wybra? spos?b dostarczenia Towaru inny ni? najta?szy zwyk?y spos?b Dostawy oferowany przez Sprzedawc?, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt?w. 7. Klient ma obowi?zek zwr?ci? Towar Sprzedawcy niezw?ocznie, jednak nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia, w kt?rym odst?pi? od Umowy sprzeda?y. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Towaru na adres Sprzedawcy przed up?ywem tego terminu. 8. W wypadku odst?pienia Klient ponosi tylko bezpo?rednie koszty zwrotu Towaru. 9. Klient ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Towaru b?d?ce wynikiem korzystania z niego w spos?b wykraczaj?cy poza spos?b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 10. Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odst?pienia od umowy sprzeda?y Produkt?w nie przys?uguje Konsumentowi w odniesieniu do um?w o dostarczanie dziennik?w, periodyk?w lub czasopism. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Klient, chyba, ?e Klient wyra?nie zgodzi? si? na inny spos?b zwrotu, kt?ry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. 12. Odst?pienie od umowy sprzeda?y realizowane jest z uwzgl?dnieniem obowi?zuj?cego prawa, a w szczeg?lno?ci ustawy o prawach konsumenta. DANE ADRESOWE Serdecznie pozdrawiamy Zespół MODEL HOBBY.
O NAS

REGULAMIN

BEZPIECZEŃSTWO

LINKIStrona naszego Partnera - paypal.pl
Strona naszego Partnera - allpal.pl

Wydawnictwo Modelarskie wydawnictwo.model-hobby.pl

Strona naszego Partnera - Wydawnictwa Kagero

Galeria Obrazów J. Wróbla - galeria.model-hobby.pl
  
POJAZDY WWII
SKALA 1:25


  Sortuj według:
               A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U W V X Y Z Ż Ź 0-9 WSZYSTKIE

Modele papierowe 10 TP
Nazwa: 10 TP
Producent: GPM
Cena: 86 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe 10 TP
Nazwa: 10 TP
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe 41.M Turan II
Nazwa: 41.M Turan II
Producent: ORLIK
Cena: 32 PLN
Cena promocyjna: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe 4TP
Nazwa: 4TP
Producent: SKLEJ MODEL
Cena: 25 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe 7 TP
Nazwa: 7 TP
Producent: GPM
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe 7 TP (2W)
Nazwa: 7 TP (2W)
Producent: GPM
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe 7 TP
Nazwa: 7 TP'
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe 7-TP (2 wieĹźe)
Nazwa: 7-TP (2 wieĹźe)
Producent: Kartonowa Kolekcja
Cena: 27 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe A12 MATILDA II MKIII
Nazwa: A12 MATILDA II MKIII
Producent: MODELIK
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe A13 Mk.III Covenanter IV
Nazwa: A13 Mk.III Covenanter IV
Producent: WAK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe AEC Dorchester
Nazwa: AEC Dorchester
Producent: Świat z Kartonu
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe AEC Matador
Nazwa: AEC Matador
Producent: ANSWER
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Aerosanie RF-6-GAZ-98
Nazwa: Aerosanie RF-6-GAZ-98
Producent: WMC
Cena: 30 PLN
Cena promocyjna: 27 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe ALKETT SCHWERE MINENRAUMER
Nazwa: ALKETT SCHWERE MINENRAUMER
Producent: MODELIK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Autoblinda AB-41
Nazwa: Autoblinda AB-41
Producent: WAK
Cena: 20 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Autotransporter TKS
Nazwa: Autotransporter TKS
Producent: GPM
Cena: 40 PLN
Cena promocyjna: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe B-4 wz.1931
Nazwa: B-4 wz.1931
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe BA-10M
Nazwa: BA-10M
Producent: MODELIK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Ba-20 M
Nazwa: Ba-20 M
Producent: MODELIK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe BA-27
Nazwa: BA-27
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Ba-27M
Nazwa: Ba-27M
Producent: MODELIK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe BA-6
Nazwa: BA-6
Producent: MODELIK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe BA-64b
Nazwa: BA-64b
Producent: MODELIK
Cena: 20 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Bergepanzer Tiger
Nazwa: Bergepanzer Tiger
Producent: ST MODEL
Cena: 53 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Bishop
Nazwa: Bishop
Producent: MODELIK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe BM-13 Katiusza
Nazwa: BM-13 Katiusza
Producent: WAK
Cena: 39 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe BM-8-24
Nazwa: BM-8-24
Producent: ANSWER
Cena: 21 PLN
Cena promocyjna: 17 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Bofors 40mm
Nazwa: Bofors 40mm
Producent: GPM
Cena: 31 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe BT-2
Nazwa: BT-2
Producent: MODELIK
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe BT-5
Nazwa: BT-5
Producent: MODELIK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe C2P
Nazwa: C2P
Producent: GPM
Cena: 31 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe C7P
Nazwa: C7P
Producent: PRO MODEL
Cena: 28 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Carro Armato M11/39
Nazwa: Carro Armato M11/39
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Carro Armato M13/40
Nazwa: Carro Armato M13/40
Producent: MODELIK
Cena: 25 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Carro Veloce C.V. 35 (L3/35)
Nazwa: Carro Veloce C.V. 35 (L3/35)
Producent: ORLIK
Cena: 25 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Carro Veloce C.V. 38 (L3/38)
Nazwa: Carro Veloce C.V. 38 (L3/38)
Producent: ORLIK
Cena: 25 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Char B1-bis
Nazwa: Char B1-bis
Producent: WAK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Chevrolet 15-CWT
Nazwa: Chevrolet 15-CWT
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Chevrolet C15A (Cabin No 13)
Nazwa: Chevrolet C15A (Cabin No 13)
Producent: WAK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Chevrolet C15A - cysterna
Nazwa: Chevrolet C15A - cysterna
Producent: WAK
Cena: 27 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Churchill Mk.VII
Nazwa: Churchill Mk.VII
Producent: GOMIX
Cena: 74 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Ciagnik artyleryjski C4P
Nazwa: Ciagnik artyleryjski C4P
Producent: GPM
Cena: 60 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Cromwell Mk. IV
Nazwa: Cromwell Mk. IV
Producent: Kartonowa Kolekcja
Cena: 34 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Cromwell Mk. VII
Nazwa: Cromwell Mk. VII
Producent: TERPOL
Cena: 27 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Crusader III AA Mk. III
Nazwa: Crusader III AA Mk. III
Producent: WAK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe CWS T-1
Nazwa: CWS T-1
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe D-12
Nazwa: D-12
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe DODGE WC-51
Nazwa: DODGE WC-51
Producent: MODELIK
Cena: 25 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe DODGE WC-54
Nazwa: DODGE WC-54
Producent: MODELIK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Dodge WC54
Nazwa: Dodge WC54
Producent: WAK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe DUKW
Nazwa: DUKW
Producent: MODELIK
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe FAI
Nazwa: FAI
Producent: MODELIK
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe FAI M
Nazwa: FAI M
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Famo Rubezahl + Sd.Ah.35
Nazwa: Famo Rubezahl + Sd.Ah.35
Producent: ORLIK
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Fiat 508 Łazik
Nazwa: Fiat 508 Łazik
Producent: GPM
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Fiat 508/III furgon
Nazwa: Fiat 508/III furgon
Producent: GPM
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Fiat 621
Nazwa: Fiat 621
Producent: GPM
Cena: 32 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe FIREFLY
Nazwa: FIREFLY
Producent: GPM
Cena: 55 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Flak 18
Nazwa: Flak 18
Producent: ANSWER
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Flak 36/37 8,8 cm
Nazwa: Flak 36/37 8,8 cm
Producent: A. Haliński
Cena: 45 PLN
Cena promocyjna: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Flak 38
Nazwa: Flak 38
Producent: A. Haliński
Cena: 32 PLN
Cena promocyjna: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Flak-18
Nazwa: Flak-18
Producent: MODEL HOBBY
Cena: 80 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Flakpanzer I
Nazwa: Flakpanzer I
Producent: MODEL HOBBY
Cena: 70 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe Flakscheinwerter 36
Nazwa: Flakscheinwerter 36
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Flammpanzer II
Nazwa: Flammpanzer II
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Ford F-15 cab. nr 12 4x4
Nazwa: Ford F-15 cab. nr 12 4x4
Producent: Świat z Kartonu
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Ford G.P.A. JEEP
Nazwa: Ford G.P.A. JEEP
Producent: MODELIK
Cena: 18 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe FRIES 16 ton
Nazwa: FRIES 16 ton
Producent: MODELIK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe GAZ 67b
Nazwa: GAZ 67b
Producent: MODELIK
Cena: 15 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Gaz AAA
Nazwa: Gaz AAA
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe GAZ AAA BZ38
Nazwa: GAZ AAA BZ38
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe GM C15TA
Nazwa: GM C15TA
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe GMC Gasoline
Nazwa: GMC Gasoline
Producent: GPM
Cena: 89 PLN
Cena promocyjna: 79 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe GMC Truck
Nazwa: GMC Truck
Producent: GPM
Cena: 89 PLN
Cena promocyjna: 79 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Henschel 33 D1
Nazwa: Henschel 33 D1
Producent: ANSWER
Cena: 49 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Hetzer "Chwat"
Nazwa: Hetzer "Chwat"
Producent: ANSWER
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Horch 1
Nazwa: Horch 1
Producent: MODELIK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Horch 1a
Nazwa: Horch 1a
Producent: MODELIK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe IS-2
Nazwa: IS-2
Producent: MODELIK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe IS-3M
Nazwa: IS-3M
Producent: WMC
Cena: 60 PLN
Cena promocyjna: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe ISU-122
Nazwa: ISU-122
Producent: MODELIK
Cena: 50 PLN
Cena promocyjna: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe ISU-152
Nazwa: ISU-152
Producent: MODELIK
Cena: 50 PLN
Cena promocyjna: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe IT 28
Nazwa: IT 28
Producent: MODELIK
Cena: 79 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe Jagdpanther
Nazwa: Jagdpanther
Producent: GPM
Cena: 62 PLN
Cena promocyjna: 60 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Jagdpanzer (38t) Hetzer
Nazwa: Jagdpanzer (38t) Hetzer
Producent: MODELIK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Jagdpanzer E10
Nazwa: Jagdpanzer E10
Producent: ANSWER
Cena: 32 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Jagdpanzer IV Ausf.F
Nazwa: Jagdpanzer IV Ausf.F
Producent: MODELIK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Jagdtiger
Nazwa: Jagdtiger
Producent: GPM
Cena: 55 PLN
Cena promocyjna: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Karl Gerat 60cm
Nazwa: Karl Gerat 60cm
Producent: GPM
Cena: 135 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe KOMATSU G-40
Nazwa: KOMATSU G-40
Producent: ORLIK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Komintern
Nazwa: Komintern
Producent: MODEL KOM
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Krupp Protze L2H 143 (Kfz.70)
Nazwa: Krupp Protze L2H 143 (Kfz.70)
Producent: MODELIK
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Kubelwagen
Nazwa: Kubelwagen
Producent: MODELIK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Kubuś
Nazwa: Kubuś
Producent: WAK
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Kugelblitz
Nazwa: Kugelblitz
Producent: GPM
Cena: 86 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe KW-1
Nazwa: KW-1
Producent: ANSWER
Cena: 32 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe KW-1"
Nazwa: KW-1"
Producent: MODELIK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe KW-2
Nazwa: KW-2
Producent: MODEL CARD
Cena: 25 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe KW-2
Nazwa: KW-2
Producent: MODELIK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe KW-2
Nazwa: KW-2'
Producent: ANSWER
Cena: 34 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe KW-85
Nazwa: KW-85
Producent: ANSWER
Cena: 42 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Landwasserschlapper
Nazwa: Landwasserschlapper
Producent: WMC
Cena: 50 PLN
Cena promocyjna: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Lanz Bulldog_D9506
Nazwa: Lanz Bulldog_D9506
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe LVT(A)-1 Amtank
Nazwa: LVT(A)-1 Amtank
Producent: ANSWER
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe M-10 Achilles
Nazwa: M-10 Achilles
Producent: ANSWER
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe M-22 Locust
Nazwa: M-22 Locust
Producent: MODEL HOBBY
Cena: 60 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe M16 MGMC
Nazwa: M16 MGMC
Producent: WAK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe M24 Chaffee
Nazwa: M24 Chaffee
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe M25 Dragon Wagon
Nazwa: M25 Dragon Wagon
Producent: GPM
Cena: 63 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe M2A1
Nazwa: M2A1
Producent: ORIEL
Cena: 39 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe M3 A2 Half Track
Nazwa: M3 A2 Half Track
Producent: FLY MODEL
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe M3 General Grant
Nazwa: M3 General Grant
Producent: PRO MODEL
Cena: 28 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe M3 Lee
Nazwa: M3 Lee
Producent: GPM
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe M3 Stuart Mk.I
Nazwa: M3 Stuart Mk.I
Producent: FLY MODEL
Cena: 75 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe M3A1 Half-Track
Nazwa: M3A1 Half-Track'
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe M3A1 Scout Car
Nazwa: M3A1 Scout Car
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe M3A1 Stuart
Nazwa: M3A1 Stuart
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe M4 I 155mm "LONG TOM"
Nazwa: M4 I 155mm "LONG TOM"
Producent: MODEL KOM
Cena: 149 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe M4A1 Sherman IC Firefly
Nazwa: M4A1 Sherman IC Firefly
Producent: ANSWER
Cena: 55 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe M4A2 Sherman III
Nazwa: M4A2 Sherman III
Producent: WAK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe M4A3 Sherman
Nazwa: M4A3 Sherman
Producent: GPM
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe M4A4 Sherman VC Firefly
Nazwa: M4A4 Sherman VC Firefly
Producent: A. Haliński
Cena: 165 PLN
Cena promocyjna: 147 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe M5 Maresal
Nazwa: M5 Maresal
Producent: Sklej Model
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe M5A1 "Half Track"
Nazwa: M5A1 "Half Track"
Producent: WAK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe M8 Greyhound
Nazwa: M8 Greyhound
Producent: ANSWER
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe M9 Rogers
Nazwa: M9 Rogers
Producent: ANSWER
Cena: 75 PLN
Cena promocyjna: 70 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Marder III
Nazwa: Marder III
Producent: GPM
Cena: 58 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Maultier
Nazwa: Maultier
Producent: GPM
Cena: 82 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Maus
Nazwa: Maus
Producent: GPM
Cena: 75 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe Maus
Nazwa: Maus'
Producent: MODELIK
Cena: 75 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Mercedes L3000
Nazwa: Mercedes L3000
Producent: MODELIK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Mercedes L4500
Nazwa: Mercedes L4500
Producent: ANSWER
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Mercedes L4500 - poĹźarniczy
Nazwa: Mercedes L4500 - poĹźarniczy
Producent: ANSWER
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Mk I "CHALLENGER"
Nazwa: Mk I "CHALLENGER"
Producent: MODELIK
Cena: 70 PLN
Cena promocyjna: 60 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Mk VI "CRUSADER" III
Nazwa: Mk VI "CRUSADER" III
Producent: MODELIK
Cena: 21 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Mł-20 + wheels ( koła )
Nazwa: Mł-20 + wheels ( koła )
Producent: GPM
Cena: 60 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Mobelwagen
Nazwa: Mobelwagen
Producent: GPM
Cena: 77 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Morris „Recce”
Nazwa: Morris „Recce”
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Neubaufahrzeug VI
Nazwa: Neubaufahrzeug VI
Producent: GPM
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Opel Blitz
Nazwa: Opel Blitz
Producent: GPM
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Opel Blitz - Holzgas
Nazwa: Opel Blitz - Holzgas
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Cena promocyjna: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Opel Kadett 1938
Nazwa: Opel Kadett 1938
Producent: WMC
Cena: 17 PLN
Cena promocyjna: 15 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe PaK 40
Nazwa: PaK 40
Producent: GPM
Cena: 20 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe PaK 43/41 88m "SHEUNENTOR"
Nazwa: PaK 43/41 88m "SHEUNENTOR"
Producent: GPM
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Panzer IV 70/(A)
Nazwa: Panzer IV 70/(A)
Producent: MODELIK
Cena: 50 PLN
Cena promocyjna: 47 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Pz.Kpfw. KV-2 754(r)
Nazwa: Pz.Kpfw. KV-2 754(r)
Producent: WMC
Cena: 37 PLN
Cena promocyjna: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Pz.Sp.Wg II LUCHS
Nazwa: Pz.Sp.Wg II LUCHS
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe PZInĹź 130
Nazwa: PZInĹź 130
Producent: ANSWER
Cena: 21 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe PZInĹź. wz.34
Nazwa: PZInĹź. wz.34
Producent: GPM
Cena: 48 PLN
Cena promocyjna: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw 35(t)
Nazwa: PzKpfw 35(t)
Producent: WAK
Cena: 25 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe PzKpfw 38(t)
Nazwa: PzKpfw 38(t)
Producent: GPM
Cena: 66 PLN
Cena promocyjna: 61 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw 38(t) Ausf. A/B/C/ PzBfWg 38(t)
Nazwa: PzKpfw 38(t) Ausf. A/B/C/ PzBfWg 38(t)
Producent: MODEL HOBBY
Cena: 96 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw I Ausf. A
Nazwa: PzKpfw I Ausf. A
Producent: ANSWER
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe PzKpfw I Ausf. A
Nazwa: PzKpfw I Ausf. A'
Producent: ORLIK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw I Ausf. B
Nazwa: PzKpfw I Ausf. B
Producent: MODELIK
Cena: 37.5 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe PzKpfw I Ausf. F
Nazwa: PzKpfw I Ausf. F
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe PzKpfw II Ausf. D
Nazwa: PzKpfw II Ausf. D
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe PzKpfw II Ausf C
Nazwa: PzKpfw II Ausf C
Producent: A. Haliński
Cena: 45 PLN
Cena promocyjna: 37 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw II Ausf. F
Nazwa: PzKpfw II Ausf. F
Producent: MODEL HOBBY
Cena: 75 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw III Ausf. J
Nazwa: PzKpfw III Ausf. J'
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:33
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw III Ausf L
Nazwa: PzKpfw III Ausf L
Producent: GPM
Cena: 53 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw III Ausf M
Nazwa: PzKpfw III Ausf M
Producent: MODELIK
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw III Ausf. G
Nazwa: PzKpfw III Ausf. G
Producent: GPM
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe PzKpfw III Ausf. J "Ostketten"
Nazwa: PzKpfw III Ausf. J "Ostketten"
Producent: GPM
Cena: 52 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw IV Ausf G
Nazwa: PzKpfw IV Ausf G
Producent: MODELIK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw IV Ausf H
Nazwa: PzKpfw IV Ausf H
Producent: GPM
Cena: 52 PLN
Cena promocyjna: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw V Ausf. A Panther
Nazwa: PzKpfw V Ausf. A Panther
Producent: ST MODEL
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw V Ausf. G "PUDEL"
Nazwa: PzKpfw V Ausf. G "PUDEL"
Producent: ORLIK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe PzKpfw V Ausf. G (MAN)
Nazwa: PzKpfw V Ausf. G (MAN)
Producent: ANSWER
Cena: 79 PLN
Cena promocyjna: 71 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaNazwa: PzKpfw V Ausf. G'
Producent: MODELIK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw V Ausf. G
Nazwa: PzKpfw V Ausf. G'''
Producent: ORLIK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw V Panther
Nazwa: PzKpfw V Panther
Producent: A. Haliński
Cena: 105 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw V Panther G
Nazwa: PzKpfw V Panther G
Producent: GPM
Cena: 50 PLN
Cena promocyjna: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw VI "TIGER II"
Nazwa: PzKpfw VI "TIGER II"
Producent: MODELIK
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw VI "TIGER II" -wieĹźa Posche
Nazwa: PzKpfw VI "TIGER II" -wieĹźa Posche
Producent: GPM
Cena: 69 PLN
Cena promocyjna: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe PzKpfw VI Ausf. E Tiger I
Nazwa: PzKpfw VI Ausf. E Tiger I
Producent: MODELIK
Cena: 60 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw VI Tiger (P)
Nazwa: PzKpfw VI Tiger (P)
Producent: WAK
Cena: 40 PLN
Cena promocyjna: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe PzKpfw VI Tiger I
Nazwa: PzKpfw VI Tiger I
Producent: A. Haliński
Cena: 125 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe PzKpfw VI TIGER I Ausf E (late)
Nazwa: PzKpfw VI TIGER I Ausf E (late)
Producent: GPM
Cena: 52 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe PzKpfw VI TIGER I Ausf H1
Nazwa: PzKpfw VI TIGER I Ausf H1
Producent: ANSWER
Cena: 42 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Renault FT-17
Nazwa: Renault FT-17
Producent: ANSWER
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Renault R-35
Nazwa: Renault R-35
Producent: ANSWER
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Renault UE
Nazwa: Renault UE
Producent: PRO MODEL
Cena: 17 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe ROLLS-ROYCE PATTERN MK.I 1920
Nazwa: ROLLS-ROYCE PATTERN MK.I 1920
Producent: GPM
Cena: 42 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Sanitatskraftwagen I auf PzKpfw. I Ausf.A<BR> 
Panzerbefehlswagen KlPzBfWg 1KlA
Nazwa: Sanitatskraftwagen I auf PzKpfw. I Ausf.A
Panzerbefehlswagen KlPzBfWg 1KlA

Producent: MODEL HOBBY
Cena: 55 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Scammell pioneer
Nazwa: Scammell pioneer
Producent: WAK
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Schwimmwagen
Nazwa: Schwimmwagen
Producent: MODELIK
Cena: 15 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Sd. Kfz 124 Wespe
Nazwa: Sd. Kfz 124 Wespe
Producent: GPM
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Anh.116
Nazwa: Sd.Anh.116
Producent: ANSWER
Cena: 110 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 124 Wespe
Nazwa: Sd.Kfz 124 Wespe
Producent: A. Haliński
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe Sd.Kfz 184 Ferdinand
Nazwa: Sd.Kfz 184 Ferdinand
Producent: GPM
Cena: 100 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Sd.Kfz 184 Ferdinand
Nazwa: Sd.Kfz 184 Ferdinand''
Producent: FLY MODEL
Cena: 100 PLN
Cena promocyjna: 85 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Sd.Kfz 222
Nazwa: Sd.Kfz 222'
Producent: GPM
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 223
Nazwa: Sd.Kfz 223
Producent: GPM
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 234/2 PUMA
Nazwa: Sd.Kfz 234/2 PUMA'
Producent: GPM
Cena: 85 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 234/3 Caen
Nazwa: Sd.Kfz 234/3 Caen
Producent: GPM
Cena: 85 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Sd.Kfz 234/4 Lauben
Nazwa: Sd.Kfz 234/4 Lauben
Producent: GPM
Cena: 85 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 250/9
Nazwa: Sd.Kfz 250/9'
Producent: GPM
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 251/1
Nazwa: Sd.Kfz 251/1
Producent: GPM
Cena: 52 PLN
Cena promocyjna: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 251/1 Ausf.A
Nazwa: Sd.Kfz 251/1 Ausf.A
Producent: GPM
Cena: 50 PLN
Cena promocyjna: 42 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 251/7 Pionier
Nazwa: Sd.Kfz 251/7 Pionier
Producent: GPM
Cena: 44 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 252
Nazwa: Sd.Kfz 252
Producent: GPM
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 265 - KIPzBfWg
Nazwa: Sd.Kfz 265 - KIPzBfWg
Producent: MODEL CARD
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz 7/1
Nazwa: Sd.Kfz 7/1
Producent: GPM
Cena: 59 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz. 132 Marder II
Nazwa: Sd.Kfz. 132 Marder II
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruNazwa: Sd.Kfz. 138 - Marder III Ausf. H
Producent: MODEL HOBBY
Cena: 85 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz. 304 NSU Springer
Nazwa: Sd.Kfz. 304 NSU Springer
Producent: ORLIK
Cena: 21 PLN
Cena promocyjna: 19 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Sd.Kfz.184 Elephant
Nazwa: Sd.Kfz.184 Elephant
Producent: GPM
Cena: 69 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe SdKfz 165 "HUMMEL"
Nazwa: SdKfz 165 "HUMMEL"
Producent: MODELIK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruNazwa: SdKfz 166 Brummbar
Producent: GPM
Cena: 52 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe SdKfz 179 Bergepanther
Nazwa: SdKfz 179 Bergepanther
Producent: A. Haliński
Cena: 100 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe SdKfz 184 Ferdinand
Nazwa: SdKfz 184 Ferdinand
Producent: GPM
Cena: 87 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe SdKfz 2 NSU "KETTENKRAD"
Nazwa: SdKfz 2 NSU "KETTENKRAD"
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe SdKfz 222
Nazwa: SdKfz 222
Producent: GPM
Cena: 84 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe SdKfz 232
Nazwa: SdKfz 232
Producent: GPM
Cena: 56 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe SdKfz 232 (6 Rad)
Nazwa: SdKfz 232 (6 Rad)
Producent: GPM
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe SdKfz 233
Nazwa: SdKfz 233
Producent: GPM
Cena: 74 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe SdKfz 234/2 "PUMA"
Nazwa: SdKfz 234/2 "PUMA"
Producent: MODELIK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe SdKfz 250/1
Nazwa: SdKfz 250/1
Producent: MODELIK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe SdKfz 250/3 Greif
Nazwa: SdKfz 250/3 Greif
Producent: GPM
Cena: 52 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe SdKfz 250/9
Nazwa: SdKfz 250/9
Producent: ANSWER
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe SdKfz 7/1
Nazwa: SdKfz 7/1
Producent: A. Haliński
Cena: 46 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe SdKfz-7
Nazwa: SdKfz-7
Producent: A. Haliński
Cena: 56 PLN
Cena promocyjna: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe SdKfz-7/2
Nazwa: SdKfz-7/2
Producent: A. Haliński
Cena: 46 PLN
Cena promocyjna: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe SdKfz-9 Famo
Nazwa: SdKfz-9 Famo
Producent: ANSWER
Cena: 95 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe SEXTON
Nazwa: SEXTON
Producent: ANSWER
Cena: 62 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe SG-122
Nazwa: SG-122
Producent: MODELIK
Cena: 40 PLN
Cena promocyjna: 38 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe sIG 33
Nazwa: sIG 33
Producent: ANSWER
Cena: 21 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe STAGHOUND Mk.I
Nazwa: STAGHOUND Mk.I
Producent: MODELIK
Cena: 42 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Steyer RSO
Nazwa: Steyer RSO
Producent: ADW
Cena: 17 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Steyer RSO (75mm PaK)
Nazwa: Steyer RSO (75mm PaK)
Producent: ADW
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe StuG 40 Ausf. G
Nazwa: StuG 40 Ausf. G
Producent: FLY MODEL
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe StuG 40 Ausf.F
Nazwa: StuG 40 Ausf.F
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe StuG 40F
Nazwa: StuG 40F
Producent: GPM
Cena: 58 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe StuG 40F OSTKETTEN
Nazwa: StuG 40F OSTKETTEN
Producent: GPM
Cena: 52 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe StuG IV (ANSWER)
Nazwa: StuG IV (ANSWER)
Producent: ANSWER
Cena: 79 PLN
Cena promocyjna: 71 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Sturmgeschutz III Ausf A
Nazwa: Sturmgeschutz III Ausf A
Producent: GPM
Cena: 42 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

dodaj do koszykaModele papierowe Sturmgeschutz IV
Nazwa: Sturmgeschutz IV
Producent: MODELIK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Sturmtiger
Nazwa: Sturmtiger
Producent: WAK
Cena: 40 PLN
Cena promocyjna: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Sturmtiger
Nazwa: Sturmtiger'
Producent: ANSWER
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Su-100
Nazwa: Su-100
Producent: ANSWER
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Su-122
Nazwa: Su-122
Producent: ANSWER
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Su-57
Nazwa: Su-57
Producent: WAK
Cena: 36 PLN
Cena promocyjna: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Su-76
Nazwa: Su-76
Producent: ANSWER
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Su-76 M
Nazwa: Su-76 M
Producent: WAK
Cena: 59 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Su-76i
Nazwa: Su-76i
Producent: MODELIK
Cena: 40 PLN
Cena promocyjna: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Su-85
Nazwa: Su-85
Producent: ANSWER
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruNazwa: Su-85"
Producent: WAK
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Szkielet wycinany laserem - Frames - Spannten
Nazwa: Szkielet wycinany laserem - Frames - Spannten
Producent: ANSWER
Cena: 45 PLN

brak towaruModele papierowe T 34/85
Nazwa: T 34/85
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-100
Nazwa: T-100
Producent: MODELIK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-12
Nazwa: T-12
Producent: ORLIK
Cena: 31 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe T-20 + ZIS 3
Nazwa: T-20 + ZIS 3
Producent: WAK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-24
Nazwa: T-24
Producent: Renova Model
Cena: 22 PLN
Cena promocyjna: 20 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe T-26 (1931) / OT-26
Nazwa: T-26 (1931) / OT-26
Producent: MODELIK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe T-26 (1934)
Nazwa: T-26 (1934)
Producent: MODELIK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe T-27
Nazwa: T-27
Producent: MODELIK
Cena: 9 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-28
Nazwa: T-28
Producent: WAK
Cena: 39 PLN
Cena promocyjna: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe T-28
Nazwa: T-28
Producent: DRAF MODEL
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe T-28""
Nazwa: T-28""
Producent: MODELIK
Cena: 90 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe T-34/40
Nazwa: T-34/40
Producent: GPM
Cena: 60 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-34/76
Nazwa: T-34/76
Producent: A. Haliński
Cena: 135 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe T-34/76 early
Nazwa: T-34/76 early
Producent: ANSWER
Cena: 26 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe T-34/76 wz.43
Nazwa: T-34/76 wz.43
Producent: GPM
Cena: 70 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-34/85
Nazwa: T-34/85''
Producent: WAK
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe T-35
Nazwa: T-35
Producent: MODELIK
Cena: 120 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe T-35A
Nazwa: T-35A
Producent: MODELIK
Cena: 120 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Wysoki

brak towaruModele papierowe T-37
Nazwa: T-37
Producent: ORLIK
Cena: 19 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe T-37A
Nazwa: T-37A
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-38
Nazwa: T-38
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-40
Nazwa: T-40
Producent: ORLIK
Cena: 19 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-50
Nazwa: T-50
Producent: ANSWER
Cena: 20 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T-70
Nazwa: T-70
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe T-70m
Nazwa: T-70m
Producent: WAK
Cena: 9 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe T-80
Nazwa: T-80
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe T980 Diamond
Nazwa: T980 Diamond
Producent: ANSWER
Cena: 85 PLN
Cena promocyjna: 75 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe TK-3
Nazwa: TK-3
Producent: WAK
Cena: 16 PLN
Cena promocyjna: 12 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe TKS
Nazwa: TKS
Producent: GPM
Cena: 59 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe TKS
Nazwa: TKS
Producent: GPM
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe TKW
Nazwa: TKW
Producent: ORLIK
Cena: 16 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Typ 2  Ka-Mi
Nazwa: Typ 2 Ka-Mi
Producent: WAK
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Typ 5 Chi-ri
Nazwa: Typ 5 Chi-ri
Producent: MODELIK
Cena: 38 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Typ 5 Chi-ri"
Nazwa: Typ 5 Chi-ri"
Producent: Kartonowa Kolekcja
Cena: 42 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Typ 95 Ha-Go
Nazwa: Typ 95 Ha-Go
Producent: GPM
Cena: 70 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruNazwa: Typ 97 Shinhoto Chi-Ha
Producent: MODEL HOBBY
Cena: 60 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaNazwa: Typ 97 Chi-ha
Producent: MODEL HOBBY
Cena: 60 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Typ
Nazwa: Typ' 95 Ha-Go
Producent: WAK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Type 1 Ho-Ki
Nazwa: Type 1 Ho-Ki
Producent: WAK
Cena: 27 PLN
Cena promocyjna: 25 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Type 4 Chi-To
Nazwa: Type 4 Chi-To
Producent: ST MODEL
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Type 94 Te Ke
Nazwa: Type 94 Te Ke
Producent: WAK
Cena: 20 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Type 98 Ta-Se
Nazwa: Type 98 Ta-Se
Producent: WMC
Cena: 45 PLN
Cena promocyjna: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Type 98A Ke-Ni
Nazwa: Type 98A Ke-Ni
Producent: WMC
Cena: 38 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Type-4 Ka-Tsu
Nazwa: Type-4 Ka-Tsu
Producent: WAK
Cena: 65 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Universal Carrier
Nazwa: Universal Carrier
Producent: GPM
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Ursus A
Nazwa: Ursus A
Producent: GPM
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Ursus i TK3
Nazwa: Ursus i TK3
Producent: GPM
Cena: 41 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe US-6 Studebaker
Nazwa: US-6 Studebaker
Producent: ANSWER
Cena: 45 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe US-6 Studebaker
Nazwa: US-6 Studebaker'
Producent: GPM
Cena: 50 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe V-2 & HANOMAG SS100
Nazwa: V-2 & HANOMAG SS100
Producent: ANSWER
Cena: 119 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Valentine Mk IV
Nazwa: Valentine Mk IV
Producent: MODELIK
Cena: 18 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Vickers E
Nazwa: Vickers E
Producent: MODELIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Vickers Mk.E Typ A
Nazwa: Vickers Mk.E Typ A
Producent: WAK
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Vickers Mk.E Typ B
Nazwa: Vickers Mk.E Typ B
Producent: WAK
Cena: 29 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe VK 1602 LEOPARD
Nazwa: VK 1602 LEOPARD
Producent: Orlik
Cena: 40 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe Vomag 7 / 660 + Flak-18
Nazwa: Vomag 7 / 660 + Flak-18
Producent: MODEL HOBBY
Cena: 210 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Willys JEEP
Nazwa: Willys JEEP
Producent: MODELIK
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Willys MB Jeep
Nazwa: Willys MB Jeep
Producent: WAK
Cena: 25 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Wirbelwind
Nazwa: Wirbelwind
Producent: GPM
Cena: 52 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

brak towaruModele papierowe Wz-34
Nazwa: Wz-34
Producent: Kartonowa Kolekcja
Cena: 19 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe Wz.29
Nazwa: Wz.29
Producent: GPM
Cena: 35 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe ZIS-30
Nazwa: ZIS-30
Producent: WAK
Cena: 20 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszykaModele papierowe ZIS-5
Nazwa: ZIS-5
Producent: ORLIK
Cena: 24 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe ZiS-5 cysterna z przyczepą
Nazwa: ZiS-5 cysterna z przyczepą
Producent: ORLIK
Cena: 34 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe ZiS-5
Nazwa: ZiS-5''
Producent: ANSWER
Cena: 17 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe ZIS-6
Nazwa: ZIS-6
Producent: ANSWER
Cena: 30 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

brak towaruModele papierowe ZiS-6"
Nazwa: ZiS-6"
Producent: Orlik
Cena: 36 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Średni

dodaj do koszykaModele papierowe Zrinyi II 40/43.M
Nazwa: Zrinyi II 40/43.M
Producent: ORLIK
Cena: 32 PLN
Grupa: modele kartonowe
Skala: 1:25
Stopień trudności: Niski

dodaj do koszyka

Internetowy sklep modelarski model hobby